Pressmeddelanden 2017

Fiskeriekonomiska restaureringen i nedre loppet av Kronoby å är färdig (Landskapen i Österbotten)

I Kronoby å har den fiskeriekonomiska restaureringen av fem forsar blivit färdig. Restaureringen omfattade Stora Hakosk, Lilla Hakosk, Petakosk, Krokfors och Långfors som tillhör Kronoby delägarlags område. Genom att forma stensättningen i åfåran och anlägga grusgropar för fisken att leka i bildades livsmiljöer för laxfiskar av olika storlek som leker i rinnande vatten. I restaureringen ingick även att ta bort överlopps vattenvegetation och igenslamningar för att återställa ålandskapet.

Restaureringsarbetet utfördes i september-oktober 2016 och i augusti-september 2017. Arbetet framskred enligt planerna i gott samarbete med områdets aktörer och markägare. Entreprenör för arbetet var Nickulls Gräv Öb från Vörå. Slutskedet av arbetet försvårades av stor vattenföring och nästa sommar kompletteras restaureringen, om det vid fältgranskningar visar sig finnas behov för det. Uppföljningen av restaureringens eventuella konsekvenser för vattenståndet och vattendraget (vattenkvalitet) fortsätter ännu nästa år.

Tillståndsinnehavare för restaureringen av nedre loppet av Kronoby å är Norra Svenska fiskeområdet. Restaureringsprojektet genomfördes som ett samarbete mellan NTM-centralerna i Södra Österbotten och Egentliga Finland. NTM-centralen i Egentliga Finland (myndighet för fiskeriärenden) finansierade projektet, NTM-centralen i Södra Österbotten svarade för genomförandet och fiskeriområdet för uppföljningen enligt tillståndsbeslutet. Projektets totala kostnader uppgick till ca 65 000 euro.

Bild: Lekgrusgropar anläggs i Långforsen i Kronoby å i september 2017.

 

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Tommi Seppälä, tfn 0295 027 932
  • Vattenhushållningsexpert Rolf Lindroos, tfn 0295 027 868


 


Uppdaterad