Pressmeddelanden 2019

Kieku Oy:n Säkylään suunnitteleman yhteiskanalahankkeen ympäristövaikutukset arvioitu - hanke on toteuttamiskelpoinen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Kieku Oy:n Säkylään suunnittelemaa "Munakori" -yhteiskanalaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.  

Hankkeen tarkoituksena on perustaa uusi pöytämunatuotantoon tarkoitettu kanalakokonaisuus Säkylän kuntaan Länsi-Säkylän ja Köyliön väliselle metsäalueelle. Kulku kanalalle tapahtuu Luvalahdentieltä. Käyttöön on varattu 12 hehtaarin alue, jolle on tarkoitus sijoittaa laajimmillaan vaiheittain kahdeksan osastoitua kanalarakennusta sekä poikaskasvattamot, pakkaamorakennukset, kuivalantalat ja pesuvesisäiliöt. Motiivi hankkeelle on pöytämunatuotantoon liittyvät kulutustottumukset ja tuotantoon liittyvät eettiset kysymykset, joiden vuoksi entistä suurempi osa tuotannosta halutaan kauppaan häkki- ja virikehäkkikanaloiden sijaan avo- ja kerroslattiakanaloista.

YVA-menettelyssä tutkittiin seuraavat vaihtoehdot (VE):

  • Vaihtoehto 0 (VE 0): Hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto 1 (VE 1): Alueelle sijoitetaan 280 000 munivaa kanaa sekä 70 000 nuorikkoa
  • Vaihtoehto 2 (VE 2): Alueelle sijoitetaan 560 000 munivaa kanaa sekä 140 000 nuorikkoa

Yhteysviranomainen katsoo perustellussa päätelmässä, että hankkeen merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset pohja- ja pintavesiin sekä vaikutukset ilmaan ja ilmastoon hajuvaikutukset mukaan lukien. Sen sijaan vaikutukset esimerkiksi liikenteen määrään, luontoon, maahan ja maaperään, maisemaan ja kulttuuriympäristöön tai melu-, terveys-, pöly- ja meluvaikutukset eivät todennäköisesti muodostu merkittäviksi.

Arviointiselostuksesta annettiin yhdeksän lausuntoa tai mielipidettä, joissa kiinnitettiin huomiota erityisesti lannan hyödyntämiseen, jätteisiin, jätevesiin ja hajuhaittojen vähentämiseen.

Syntyvät lantamäärät ja siten myös lannan hyödyntämiseksi tarvittava peltoala tai jatkojalostuskapasiteetti ovat suuria: VE1:ssa syntyy lantaa noin 12 250 m3 ja VE2:ssa noin 24 500 m3 vuodessa. Biolan Oy:n kanssa on esisopimus 5 600 m3:n lantamäärästä. Lannan hyödyntämistavat tarkentuvat ympäristölupavaiheessa. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain, jolloin lannan luovutussopimuksia tai levitysalaa tarvitaan kerrallaan lupahakemuksen mukaiselle eläinmäärälle.

Ilmapäästöjen osalta jatkosuunnittelussa olisi yhteysviranomaisen mielestä hyvä arvioida mahdollisuuksia vähentää ammoniakkipäästöjä (esim. ammoniakkipesuri ja biosuodatin), sillä tämän kokoluokan laitoksessa on perusteltua käyttää yleisesti käytössä olevia menetelmiä tehokkaampia tekniikoita.

Hankkeessa tehdyn hajumallinnuksen mukaan suuremman vaihtoehdon hajuvaikutusalue on hieman laajempi ja sille jää muutama vapaa-ajanrakennus, joitakin asuinrakennuksia, koulu ja päiväkoti. Hajumallinnukseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä ja hajuhaittoja voidaan erilaisilla toimenpiteillä todennäköisesti lieventää merkittävästikin.

Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota myös munapakkaamon ympäristövaikutuksiin, koska tuotettavat kananmunamäärät ovat merkittäviä, 4 900-9 800 tonnia vuodessa.

Vaikutusten merkittävyys riippuu valitusta toteutusvaihtoehdosta: VE2 aiheuttaa kaksinkertaisen eläinmäärän vuoksi myös esimerkiksi ammoniakkipäästö- ja lantamäärien kaksinkertaistumisen. Sekä VE1 että VE2 ovat kuitenkin yhteysviranomaisen käsityksen mukaan toteuttamiskelpoisia. Hankealue on alun perin valittu siten, että eläinsuojien tyypilliset ympäristövaikutukset kuten hajuvaikutukset ovat hallittavissa ja maisema- ja luontovaikutukset ovat lieviä.

YVA-selostus antaa hyvän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi täyttää näin ollen YVA-laissa asetetut vaatimukset.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristölupaa, jossa otetaan huomioon siipikarjan kasvatusta koskevat BAT-päätelmät. Lisäksi koska hanke edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa, tarvitaan alkuvaiheessa suunnittelutarveratkaisua. Säkylän kunnanhallituksen on tarkoitus myös käynnistää alueen yleiskaavasuunnittelu, mitä ELY-keskus pitää hyvänä ratkaisuna.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/kiekunkanalanYVA


Lisätietoja:

Anu Lillunen, puh. 0295 023 005
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Uppdaterad