Pressmeddelanden 2018

Jokihelmisimpukan elinympäristöä turvataan Hämeenkyrön Turkimusojassa (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on rajannut luonnonsuojelulain mukaisella päätöksellä erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun esiintymispaikan Hämeenkyrön Turkimusojassa. ELY-keskuksen päätöksen jälkeen jokihelmisimpukan esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Rajaus kattaa Turkimusojan vesiuoman välillä Järvenkylänjärvi- Häijääntie.

Jokihelmisimpukka on luonnonsuojelulain nojalla erityisesti suojeltava laji. Se kuuluu myös luontodirektiivin liitteen II lajeihin, joiden suojelemiseksi tulee osoittaa Natura 2000 -alueita. Pirkanmaalla jokihelmisimpukka esiintyy Turkimusojan lisäksi ainoastaan Pinsiön-Matalusjoessa sekä Ruonanjoessa, jotka kuuluvat Natura 2000 -verkostoon.

- Turkimusojan raakkuesiintymä löydettiin vasta vuonna 2014, ja se on osoittautunut jokihelmisimpukan säilymiselle erittäin tärkeäksi. Etelä-Suomessa ainoastaan Turkimusojassa on lisääntyvä raakkupopulaatio, kertoo ylitarkastaja Susanna Intke Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Päätös ei estä nykyistä maankäyttöä alueella

ELY-keskuksen rajauspäätöksellä on saatettu esiintymispaikan heikentämis- ja hävittämiskielto voimaan. Päätöksessä ei erikseen määritellä, mikä toiminta heikentää tai hävittää esiintymispaikkaa. Eri toimenpiteiden sallittavuus arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen. Nykyinen maankäyttö Turkimusojan läheisyydessä voi jatkua rajauspäätöksestä huolimatta.

- Rajauspäätös ei esimerkiksi suoraan estä rakentamista Turkimusojan lähelle. On kuitenkin tärkeää, että toimenpiteet, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia, suunnitellaan huolellisesti. Haitaton toteuttamistapa tulee varmistaa luonnonsuojelulakia valvovalta viranomaiselta eli ELY-keskukselta, Intke toteaa.

Jokihelmisimpukalle on haitallista esimerkiksi Turkimusojan pohjaa tai reunoja muuttavien rakennelmien tekeminen, veden laatua heikentävät päästöt, kuten kiintoaines- tai kemikaalipäästöt, veden määrän haitalliset muutokset Turkimusojassa ja uomaa varjostavan puuston liiallinen poistaminen. Jokihelmisimpukka käyttää lisääntyessään väli-isäntänä taimenta. Siten myös taimenen elinolosuhteiden säilyttäminen ja parantaminen on jokihelmisimpukalle elintärkeää.

Jokihelmisimpukan suojelu vaatii yhteistyötä

Jokihelmisimpukan suojelu vaatii vielä paljon työtä ja siihen toivotaan aktiivista yhteistyötä mm. alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Hämeenkyrön kunnan sekä Nokian ja Ylöjärven kaupunkien toteuttamassa Kolmen helmen joet -hankkeessa on selvitetty raakun elinolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä ja suunniteltu toimenpiteitä, joilla elinympäristöä voitaisiin parantaa. ELY-keskus toivoo, että hyvin alkanut suojelutyö saa jatkoa.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Susanna Intke (puh. 0295 036 335, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)


Uppdaterad