Pressmeddelanden 2019

Färdigställandet av en omfattande restaurering firas i Villamo i Storå (Österbotten, Södra Österbotten)

De sista finslipningarna av restaureringsarbetet i Lappfjärds å i Villamo i Storå kommun gjordes i början av september och för att fira att restaureringen har blivit klar bjöd Storå kommun samt NTM-centralerna i Södra Österbotten och Egentliga Finland in parterna som deltagit till fest 30.9. Den tekniska restaureringen av dammområdet blev färdig redan för nästan ett år sedan, då vattnet i ån styrdes över i den gamla fåran och efter en paus på flera årtionden kunde öringen åter vandra till förökningsområdena i åns källflöden. Projektets totala kostnader uppgår till ca 1,2 milj. euro, då man utöver den egentliga restaureringen också beaktar förhandsutredningarna och den omfattande, ännu pågående uppföljningen efter projektet.

Restaureringen av Villamoområdet har gjorts i två skeden. Skede 1 (upphandling, planering och tillstånd) genomfördes åren 2015-2017 och dess kostnader var dryga 450 000 euro, som finansierades av Jord- och skogsbruksministeriet, Storå kommun, staden Kristinestad, fiskeriområdet och de lokala fiskelagen. Detta skede genomfördes som ett samarbete mellan NTM-centralerna i Södra Österbotten och Egentliga Finland.

Det egentliga restaureringsarbetet (skede 2) genomfördes under ledning av NTM-centralen i Södra Österbotten under åren 2017-2019. Under detta skede byggdes en s.k. teknisk avsats för flödesvatten, en bro förnyades, den gamla betongkanalen och forsen nedanför den restaurerades så att den lämpar sig för fiskens vandring och vattnet som tidigare gått till kraftverket och fiskeriodlingsanläggningen leddes tillbaka till åfåran.  Kostnaderna för skede 2 uppgick till ca 550 000 euro, som finansierades av Jord- och skogsbruksministeriet samt EU:s Life+-fond via Freshabit-projektet.

Den fiskeriekonomiska restaureringen i Villamo har varit den största enskilda åtgärden i Freshabit-projektets delprojekt Österbottens åar. Lappfjärds å ingår i nätverket Natura 2000 och är en av de mest betydande åarna med öring i södra delen av Finland. Öringbeståndet i Lappfjärds å är också den mest odlade i vårt land. Restaureringsarbetet har gjort det möjligt för öringen att vandra till övre loppet av ån, återställt ca 800 meter fors i naturligt tillstånd nedanför den rivna dammen och avsevärt minskat översvämningsriskerna i området. Förhoppningen är att de genomförda restaureringsåtgärderna har en positiv effekt även för flodpärlmusslan i området, eftersom öringen i Lappfjärds å fungerar som mellanvärd för flodpärlmusslan.

På basis av preliminära uppföljningsresultat har restaureringen i Villamo lyckats mycket väl och de första öringarna observerades  vandra genom fiskvägen förbi Villamo redan förra hösten. Uppföljningen kommer att fortsätta ännu under flera år som ett samarbete mellan Naturresursinstitutet och NTM-centralen. Även för flodpärlmusslan i Lappfjärds å ser framtiden ljusare ut tack vare de åtgärder som utförts inom Freshabit-projektet.

Festligheterna inleds i restaureringsområdet i Villamo i Storå och fortsätter sedan i Isojoen monitoimitalo i Storå centrum. Festtal hålls bl.a. av överdirektör för naturresursavdelningen Juha S. Niemelä (Jord- och skogsbruksministeriet), styrelseledamot Paul Hautaviita (fiskeriområdet Kristinestad-Storå), direktör Aulis Rantala (NTM-centralen i Södra Österbotten) och fiskerichef Kari Ranta-aho (NTM-centralen i Egentliga Finland).

Mer information:

NTM-centralen i Södra Österbotten

  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919
  • Gruppchef Jyrki Latvala, tfn 0295 027 861

NTM-centralen i Egentliga Finland

  • fiskerichef Kari Ranta-aho, tfn 0295s 022 650
  • fiskerimästare Kyösti Nousiainen, tfn 0295 028 602

Uppdaterad