Pressmeddelanden 2017

Happi- ja ravinnetilanne normalisoitunut Vähäjoessa Turussa, bakteereja edelleen runsaasti (Varsinais-Suomi)

Aurajoen sivu-uoman Vähäjoen alajuoksulla todettiin kuolleita kaloja maanantaina 31.7.2017. Jokivedestä tehdyt vesianalyysit osoittivat, että happi oli vedestä lähes loppu. Typpeä oli vedessä 10 – 30 -kertainen määrä ja ulosteperäisiä bakteereja jopa yli satakertaisesti ylempänä joessa olevaan vertailupaikkaan verrattuna. Myös eloperäistä ainetta oli joessa runsaasti, mikä on ilmeisesti johtanut hapen loppumiseen. Hapen puute oli todennäköisesti keskeinen kalakuoleman aiheuttaja.

Torstaina 3.8. happipitoisuus oli edelleen Vähäjoessa erittäin alhainen, joskin hieman kohonnut 31.7. tilanteesta. Vähäjoen vaikutus ulottui myös Aurajokeen, sillä Aurajoesta rautatiesillalta otetun näytteen happipitoisuus oli yhtä alhainen kuin Vähäjoen alajuoksulla.

Viime viikonlopun poikkeuksellisen runsas sade toi jokeen suuret määrät vettä joen valuma-alueelta. Tämän seurauksena Vähäjoen happitilanne ja ravinnepitoisuudet olivat maanantaina 7.8. tavanomaisella tasolla, joskin pitoisuuksissa oli eroja mitatun kuuden paikan (Messinkikadun silta – Koroisten kävelysilta, ks. tämän sivun lopussa oleva kartta) välillä. Myös Aurajoessa (rautatiesilta ja kirjastosilta) happi- ja ravinnetilanne oli normaali 7.8. otetuissa näytteissä.

Syitä viime viikon hapenpuutteeseen ja korkeisiin typpimääriin selvitetään

Suolistoperäisten bakteerien määrät olivat joessa 7.8. edelleen kuitenkin selvästi korkeampia kaikissa muissa paikoissa kuin Messinkikadun sillan kohdalla. Messinkikadun vesinäytteessä esimerkiksi Escherichia coli -bakteereja oli 1000 pmy/100 ml mutta seuraavalla paikalla 700 metriä alavirran suuntaan (Orhikujanteen silta) yli 24 000 pmy/100 ml, eli yli 20-kertainen määrä. Myös typpipitoisuus lähes kaksinkertaistui tällä välillä.

* pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö: käsitettä käytetään mikrobipitoisuutta ilmaistaessa, yleensä pmy/ml

Suuret bakteeri- ja ravinnemäärät olivat päätyneet jokeen todennäköisesti joen eteläpuoliselta alueelta tulevasta hulevesiviemäristä, joka kerää hulevesiä Metsämäen ja Orikedon alueelta. Viemäriä pitkin kulkeutuivat myös Ekopartnerit Oy:n Metsä-Topilan jätteidenkäsittelylaitoksella 28.7. olleen tulipalon sammutusvedet ja osa Topinojan jätekeskuksen tulipaloon 26.7. liittyneistä vesistä, mutta viemäri kerää vesiä myös alueen muilta laitoksilta. Korkeiden bakteeri- ja viime viikon korkeiden typpimäärien lähde ei ole vielä selvinnyt ja selvitystyötä jatketaan. Viemärivuodon aiheuttamasta jätevesipäästöstä ei ilmeisesti kuitenkaan ole kysymys.

Vähäjoesta otetuista näytteistä analysoidaan myös haitalliset aineet. Perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS-yhdisteet) määrät olivat luonnontilaa korkeampia mutta selvästi alle ympäristönlaatunormin, l. pitoisuuden, jota ei saa ihmisen terveyden tai ympäristön suojelemiseksi ylittää. Raskasmetallipitoisuudet eivät olleet olennaisesti kohonneet. Muiden haitallisten aineiden analysointi on vielä kesken.

Vähäjoen vedenkäyttöä tulee edelleen välttää

Veden suolistoperäisten bakteerien määrät ovat niin korkeat, että ne ylittävät yhä uimavesille ja alkutuotannon kasteluvedelle asetetut raja-arvot. Turun kaupungin ympäristöterveydenhuolto kehottaa välttämään veden käyttöä kastelu-, talous- ja uimavetenä.
 

Lisätietoja

Vesistövaikutukset: Janne Suomela, p. 0295 022 947
Valvonta ja valuma-alueen päästölähteet: Petri Hiltunen, p. 0295 022 867

Ympäristöterveydenhuolto, Turun kaupunki: Satu Ylhäinen, p. 02 266 1064
ja Olli Sjövall, p. 050 407 1524

Kartta näytteenottopisteiden sijainnista


Uppdaterad