NTM-centralen i Södra Österbotten har anfört besvär över beslutet om godkännande av Österbottens landskapsplan 2040 (Österbotten)

Österbottens landskapsförbunds landskapsfullmäktige har 15.6.2020 godkänt Österbottens landskapsplan 2040. Landskapsplanen har utarbetats som helhetslandskapsplan, i vilken behandlas alla delområden som väsentligt påverkar samhällsstrukturen och markanvändningen.

I landskapsplanen anvisas ett behov av vägtrafikförbindelse, Vistanvägen, mellan Replot och Björköby. Om detta trafikprojekt pågår fortfarande ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning och en Naturabedömning. Förbindelsen kan endast byggas genom Naturaområdet eller i dess omedelbara närhet. Landskapsplanen godkändes dock innan utredningarna har blivit färdiga färdiga.

Redan i början av planprocessen har NTM-centralen framfört att behovet av vägförbindelse inte kan införas i landskapsplanen om inte utredningarna och bedömningarna visar att det är möjligt. NTM-centralen framförde denna ståndpunkt till Österbottens förbund senast i augusti 2019 i sitt utlåtande om planförslaget och senare i anmärkningen som NTM-centralen lämnade in 2020.

NTM-centralen anser det vara överraskande att landskapsplanen godkändes, trots att MKB-förfarandet och Naturabedömningen för Vistanvägen ännu inte är slutförda. Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och Naturabedömningen samt bedömningsbeskrivningen som görs på basis av dem såsom även kontaktmyndighetens motiverade slutsats om bedömningsbeskrivningen är i sin helhet en viktig utredning även när det gäller bedömningen av konsekvenserna av vägförbindelsebehovet som anvisas i landskapsplanen. Till denna del baserar sig godkännandet av landskapsplanen inte på tillräckliga utredningar och på konsekvensbedömningen, varför NTM-centralen har anfört besvär över beslutet om godkännande till Vasa förvaltningsdomstol.

Byggande av Vistanvägen enligt den godkända landskapsplanen kan medföra betydligt försämrande konsekvenser som avses i 66 § i naturvårdslagen för de naturvärden som ligger till grund för skyddet av Natura 2000-området Kvarkens skärgård (FI0800130).

Mer information:

  • Chefen för markanvändningsgruppen Matti Rantala, tfn 0295 027 914

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Visar 1-20 av 1 022 resultat.
Antal per sida 20
av 52
Uppdaterad