Pressmeddelanden 2018

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om bedömningen av miljökonsekvenserna av Boliden Kokkola Oy:s projekt för utvidgning av avfallsanläggningen för farligt avfall (Mellersta Österbotten)

Boliden Kokkola Oy planerar att utvidga avfallsanläggningen för farligt avfall på fabriksområdet i Karleby. Ett lagstadgat förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB) har genomförts i projektet. I anslutning till projektet har Boliden Kokkola Oy gjort upp en beskrivning av projektets miljökonsekvenser. I beskrivningen framförs uppgifter om såväl projektet, projektalternativen som miljökonsekvenserna av alternativen som har bedömts. Alternativen i projektet har varit att utvidga avfallsområdet i havsområdet med ca 40 ha, på markområdet antingen med 30 eller 50 ha, höjning av avstjälpningsplatsen med ca 20 meter från vad som är tillåtet i det nuvarande miljötillståndet till höjden +60 m (NN) eller att transportera avfallet till ett annat ställe för slutdeponering. Beskrivningen har varit framlagd till påseende 10.11.2017–8.1.2018.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen), som är kontaktmyndighet enligt MKB-lagen, har gett utlåtande om MKB-beskrivningen 7.3.2018. Enligt utlåtandet uppfyller bedömningsbeskrivningen kraven enligt lagstiftningen om bedömningen av miljökonsekvenser, om man i det fortsatta projektarbetet beaktar behoven av komplettering som nämns i utlåtandet skilt för det alternativ som väljs.

Syftet med MKB-förfarandet är att bedöma konsekvenserna av alternativen som valts ut i förfarandet så att den projektansvarige kan fortsätta planeringen av de alternativ som man vill ha med. Vid utvidgning av avfallsområdet på markområdet påverkas omfattningen av projektets genomförbarhet av bl.a. projektets konsekvenser för grundvattnet, vindkraftverken i projektområdet och skyddsområdena som eventuellt behövs mellan Natura 2000-området Rummelö-Harrbådan och projektområdet. Utvidgning av avfallsområdet i havsområdet påverkar i synnerhet vattenkvaliteten i havsområdet och utnyttjandet av naturresurser i projektets byggskede. Höjningen av avfallsområdet påverkar bl.a. landskapet och alternativets genomförbarhet har uppskattats försämras av att genomföringen är tekniskt utmanande.

I det fortsatta arbetet bör nödvändiga planändringar beaktas såsom även projektets konsekvenser för vindkraftverken som placeras i det utvidgade området. Om avstjälpningsplatsen utvidgas på markområdet, bör en Naturabedömning enligt 65 § i naturvårdslagen utarbetas för Natura 2000-området Rummelö-Harrbådan. Om det utvidgas i havsområdet, bör utöver ovan nämnda även göras upp en Naturabedömning för Natura 2000-området Karleby skärgård.

För att förebygga konsekvenser för vattendraget, vattenekologin och fiskbeståndet bör uppmärksamhet fästas i synnerhet på hanteringen av störningssituationer i behandlingssystemet för lakvatten. Särskilt om avfallsområdet utvidgas i havsområdet eller vid höjning av den nuvarande avstjälpningsplatsen bör uppmärksamhet fästas på att förebygga risker för ras i konstruktionerna och konstruktionernas täthet med beaktande av avfallslagringens hela livscykel och klimatförändringens inverkan på havsvattenståndet. Förebyggande av konsekvenser för grundvattnets kvalitet och kvantitet prioriteras vid utvidgning på markområdet. Dammodellerna bör preciseras med vinduppgifter från området eller som motsvarar vindförhållandena i området i det genomföringsalternativ som väljs ut för den fortsatta planeringen.

Mer information:


Uppdaterad