Pressmeddelanden 2019

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för vindkraftspark Juthskogen som planeras i Malax (landskapen i Österbotten)

JWP Juthskog Wind Park skickade 20.6.2019 in ett program för miljökonsekvensbedömning av vindkraftspark Juthskogen till NTM-centralen i Södra Österbotten. Den planerade vindkraftsparken ligger i området av Juthskogen, ungefär tio kilometer från Malax centrum mot sydost i området mellan riksväg 8 och Ribäcksvägen som går på den västra sidan av riksväg 8.

Syftet med projektet är att bygga en vindkraftspark med 20–26 kraftverk. Parkens totala effekt är 160 MW och de enskilda kraftverkens effekt är 6–8 MW och den totala höjden 275–300 m. För elöverföringsledningen granskas två olika alternativ.

NTM-centralen, som är kontaktmyndighet i MKB-förfarandet för projektet, anser att bedömningsprogrammet är tillräckligt med några kompletteringar. Sammanlagt 29 utlåtanden, åsikter och expertkommentarer lämnades in om bedömningsprogrammet till NTM-centralen. På basis av dessa anser NTM-centralen att alternativen som granskas bör utökas med ett alternativ som följer gränsen för vindkraftsområdet enligt landskapsplanen.

Bedömningen av bullerolägenheter och olägenheter av rörliga ljus och skuggor konstaterades vara en utmaning, eftersom kraftverk med motsvarande effekt och höjd ännu inte är i bruk någon annanstans. I närheten av projektområdet ligger det värdefulla landskapsområdet Övermalax-Åminne av riksintresse och en del av bebyggelsen i närområdet ligger i influensområdet för flera vindkraftsprojekt, vilket betyder att bedömningen bör fästa särskild uppmärksamhet på människornas levnadsförhållanden och trivsel samt konsekvenserna för landskapet.  I bedömningen av konsekvenserna för fågelbeståndet bör bl.a. projektets konsekvenser för det flyttande fågelbeståndet beaktas.

I MKB-förfarandets följande skede gör den projektansvarige upp en bedömningsbeskrivning om miljökonsekvenserna, om vilken NTM-centralen i egenskap av kontaktmyndighet ger en motiverad slutsats efter att ett nytt samråd har hållits. Bedömningsbeskrivningen och den motiverade slutsatsen bifogas till eventuella tillståndsansökningar i projektet.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress

Mer information:

  • Överinspektör Elina Venetjoki, tfn 0295 016 403

Uppdaterad