Pressmeddelanden 2019

Bidrag kan sökas från NTM-centralen i Södra Österbotten (Landskapen i Österbotten)

Prövningsbaserade statsbidrag kan sökas från NTM-centralen i Södra Österbotten för följande ändamål:

 • vård av byggnadsarvet
 • miljövård i skärgården
 • utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden
 • restaurering av vattendrag och vattenvård
 • vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser

Bidrag för fiskeriekonomisk iståndsättning inom projekt som genomförs på NTM-centralen i Södra Österbottens område kan sökas från NTM-centralen i Egentliga Finland. Understöd för projekt som ansluter till miljöfostran och miljöupplysning kan sökas från NTM-centralen i Mellersta Finland.

Ansökan om bidrag ska tillställas NTM-centralerna senast 2.12.2019. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten för år 2020.

Bidrag som kan sökas

Vård av byggnadsarvet
Bidrag för vård av byggnadsarvet kan beviljas för underhåll och reparationer av kulturhistoriskt värdefulla objekt och dess omedelbara omgivning samt för utarbetandet av inventerings- och restaureringsplaner för objekten.  Bidraget kan sökas av byggnadens ägare och samfund som främjar vård av byggnadsarvet.

Miljövård i skärgården
Bidrag för miljövård i skärgården kan sökas för sådana åtgärder som gäller bevarandet eller förbättrandet av skärgårdsnaturen och -landskapet. Bidrag kan sökas av skärgårdskommuner, medlemmar i skärgårdskommuner samt föreningar och stiftelser som främjar naturskydd och miljövård.

Skyddsplaner för grundvattenområden
Med hjälp av skyddsplaner för grundvattenområden strävar man efter att förebygga att grundvattenkvaliteten försämras och trygga att avgivningskapaciteten i en förekomst förblir oförändrad. Viktigast är det att utarbeta skyddsplaner för grundvattenområden med risker samt för sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen och som lämpar sig för vattenförsörjning. Understöd kan beviljas för att utarbeta och uppdatera skyddsplaner för grundvattenområden. Understödet kan beviljas åt kommuner.

Restaurering av vattendrag samt vatten- och havsvård
Målet att nå god status i vattendragen förutsätter att den yttre belastningen minskar i många objekt i sjöar, åar, småvatten och längs kusten samt att restaureringsåtgärder vidtas. Programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023) stöder speciellt restaureringsprojekt som förbättrar status i eutrofa sjöar, havsvikar och strömmande vatten samt restaureringsprojekt som är viktiga för bevarandet av arter och mångfalden i vatten. För att nå målen stöds även verksamheten och utvecklingen av samarbetsnätverk som bildas av kommuner, företag, föreningar och andra lokala samfund. Vid planeringen  och genomförandet av nya projekt för vilka bidrag söks, bör man utnyttja goda resultat, erfarenheter samt nätverk och nätverksmodeller som tagits fram i tidigare projekt. Vid bedömningen och prioriteringen av projekt som stöds, beaktas beroende på projekttyp bl.a. status i vattnen som projektet riktar sig till och om behovet av åtgärden har identifierats i åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvården. Viktiga kriterier är också beredskapen att starta upp projektet samt i vilken omfattning åtgärderna betjänar områdets invånare och rekreationsbruk. Vid bedömningen beaktas också huruvida projektets resultat kan utnyttjas i andra objekt, hur projektets verkningar kan följas upp och om projektet har tryggad annan finansiering. Till avloppsvattenrådgivning i glesbygden anvisas inget anslag.

Hantering av riskerna för översvämning och torka samt hållbar användning av vattenresurser
Målet för projekten som gäller vattenhushållning kan vara att minska riskerna för översvämning och torka, främja mångsidig användning av vattendragen, minska faror som orsakas av konstruktioner eller material som blivit kvar i vattendraget eller att komplettera en åtgärd som tidigare genomförts med statligt stöd eller minska olägenheterna av en sådan åtgärd.  Projekt som betjänar en omfattande användargrupp och förbättrar hanteringen av riskerna inom vattenhushållning, verksamhetsförutsättningarna för områdets näringsliv eller rekreationsbruk prioriteras. Understöd kan också riktas till översvämningsskydd och främjande av vattenhantering på åkrar. Understöd kan också beviljas för utvecklings-, försöks- och exportfrämjande projekt som främjar hållbar användning av vattenresurser samt för regionalt samarbete kring vattentjänster och innovativ offentlig upphandling samt utveckling av verksamhetsmodeller i anslutning till dessa. 

Fiskeriekonomisk iståndsättning
Bidrag för fiskeriekonomisk iståndsättning kan sökas från NTM-centralen i Egentliga Finland. Inom fiskeriekonomiska iståndsättningar kan understöd beviljas för projekt, vars syfte är att främja fiskens vandring, fiskbeståndens naturliga förökning eller möjligheterna till hållbart fiske. Med projekten strävas särskilt efter att förbättra livskraften hos hotade eller sårbara fiskbestånd. Projekt som understöds kan exempelvis utgöras av iståndsättning av fiskbeståndens naturliga reproduktionsområden, byggande av fiskvägar och tryggande av vandringsfiskens naturliga livscykel. De objekt som nämns i den nationella fiskvägsstrategin, i de fiskeriekonomiska iståndsättningsprogrammen eller i åtgärdsprogrammen för vattenvården för åren 2016–2021 prioriteras. Projekten som understöds förverkligar även det nationella programmet för att återetablera vandringsfiskbestånd.

Miljöfostran och miljöupplysning
Understöd för projekt som ansluter till miljöfostran  och miljöupplysning i olika delar av Finland kan sökas från NTM-centralen i Mellersta Finland. Understöd för miljöfostran och miljöupplysning kan beviljas för nationellt eller regionalt betydelsefulla försöks- eller utvecklingsprojekt. Inom projekten kan man t.ex. skapa en ny verksamhetsmodell, en produkt eller pedagogiskt material eller upplysningsmaterial. Hösten 2019 prioriteras bl.a. klimatfostran, förståelsen av vilken betydelse naturens mångfald har samt delaktighet i vården av kulturmiljöer.

Ansökan

Understöd ska sökas innan projektets åtgärder inleds. Ansökningar ska lämnas in senast 2.12.2019. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid kan beaktas om anslag finns.

I första hand rekommenderas att ansökningar lämnas in elektroniskt via regionförvaltningens ärendehantering.

Ansökningar om understöd inom fiskerihushållning ska tillställas NTM-centralen i Egentliga Finland. Ansökningstiden utgår 2.12.2019. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid kan beaktas om anslag finns.

Ansökningar som gäller projekt inom miljöfostran och miljöupplysning ska tillställas NTM-centralen i Mellersta Finland. Ansökningstiden utgår 2.12.2019.

Leveransadresser:

Länkar:

 

Mer information:

Kontaktpersoner i NTM-centralen i Södra Österbotten:

Vård av byggnadsarvet

 • Överinspektör Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458

Miljövård i skärgården

 • Överinspektör Hannu Mahla, tfn 0295 027 874

Skyddsplaner för grundvattenområden:

 • Chef för enheten för områdesanvändning och vattentjänster Jyrki Palomäki, tfn 0295 027 894
 • Södra Österbotten: Överinspektör Tilda Rantataro, tfn 0295 027 668
 • Mellersta Österbotten: Överinspektör Anne Petäjä-Ronkainen, tfn 0295 024 221
 • Österbotten: Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671

Restaurering av vattendrag, åtgärder enligt vatten- och havsvårdsplanerna:

 • Södra Österbotten: vattenvårdsexpert Leena Nikolajev-Wikström, tfn 0295 027 726
 • Österbotten: vattenhushållningsexpert Anna Bonde, 0295 027 777
 • Mellersta Österbotten: vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 027 971
 • Vattenhushållningsplanerare Riku Palo, 050 396 7342
 • Chef för gruppen för vattendragsrestaurering Vincent Westberg, tfn 0295 027 932

Hantering av riskerna för översvämning och torka:

 • Chef för gruppen för översvämningsskydd och torrläggning Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962

 

Mer information från NTM-centralen i Egentliga Finland:

Fiskeriekonomisk iståndsättning  

 • Fiskerimästare Kyösti Nousiainen, tfn 0295 028 602

Mer information från NTM-centralen i Mellersta Finland:

Miljöfostran och miljöupplysning:

 • Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen, tfn 0295 024 669

 

Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Mer information ges även av Kundservicen för miljöfrågor, tfn 0295 020 901, kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

 


Uppdaterad