Pressmeddelanden 2018

ELY-keskukselta EU:n ja valtion tukea Pohjois-Pohjanmaan kehittämishankkeisiin 9 miljoonaa euroa (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt vuoden 2018 tammi-kesäkuussa hanketukea Pohjois-Pohjanmaalle yhteensä 9 080 397 euroa EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelman kehittämishankkeille. Myönteisen rahoituspäätöksen sai 27 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamaa hanketta ja kolme Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittamaa hanketta. Näistä hankkeista kuusi (6) kohdentuu usean maakunnan alueelle Pohjois-Suomessa. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan organisaatioita on mukana toteuttajana neljässä valtakunnallisessa ESR-hankkeessa, joita on rahoitettu yhteensä noin 2,7 miljoonalla eurolla.  

Tällä puolivuotisjaksolla rahoitetuilla hankkeilla parannetaan erityisesti nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä sekä osallisuutta. Näihin hankkeisiin tavoitellaan yhteensä yli 5000 osallistuvaa henkilöä sekä noin 600 yritystä. Kokonaisuudessaan tällä ohjelmakaudella (2014-2020) ELY-keskuksen rahoittamiin ESR-hankkeisiin Pohjois-Pohjanmaalla on tähän mennessä osallistunut yli 18 000 henkilöä sekä noin 2800 yritystä.

 

Peliteollisuuden kehittäminen ja vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke sai ESR:n ja valtion tukea yhteensä 268 528 euroa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää game lab -tapaista toimintamallia Centria-ammattikorkeakouluun sopivaksi yhdessä partnereiden ja alueellisen pelikehittäjäyhteisön kanssa. Hanke pyrkii kasvattamaan pelikehittäjäyhteisöä Oulun eteläisellä alueella ja pilotoimaan etätyöskentelymalleja pelikehityksen opetuksessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat muun muassa työttömät, muuntokoulutettavat, valmistuneet toisen asteen opiskelijat ja työttömyysuhanalaiset henkilöt. Hanke on Centria-ammattikorkeakoulun toteuttama.

Luontomatkailun opaskoulutuksen kehittämishanke toteutetaan Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven alueella. Hankkeen tavoitteena on luontomatkailuun liittyvän ammatillisen ja omaehtoisen vapaan sivistystyön opaskoulutusmallin kehittäminen yhteistyössä alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Kohderyhmänä hankkeella on työntekijät ja työnantajat, jotka toimivat luontomatkailualalla sekä työttömät työnhakijat tai muun alan työntekijät ja työnantajat, jotka ovat hakeutumassa matkailualalle ja tarvitsevat opetusta luonto-oppaan tehtäviin. ESR:n ja valtion tukea hankkeelle on myönnetty 319 200 euroa.

NOVA2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla -hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15-29-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla. Hanke pyrkii luomaan edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle sekä ehkäisemään sitä kautta syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä nuorille kohdennettujen liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä. Hankkeeseen osallistuu Oulun, Iin, Muhoksen, Pudasjärven ja Raahen kunnat. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry:n ja Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön toteuttamalle hankkeelle myönnettiin ESR:n ja valtion rahoitusta yhteensä 403 200 euroa.

Duunista totta -hankkeen tarkoituksena on työllistää vammaisia henkilöitä ja vaikuttaa vammaisiin kohdistuviin asenteisiin ja ennakkoluuloihin. Pitkän aikavälin tavoitteena hankkeella on edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Kohderyhmään kuuluvat pääasiassa nuoret vastavalmistuneet vammaiset henkilöt, sekä työikäiset henkilöt, joilla voi olla aikaisempaa työkokemusta ja työvuosia vielä jäljellä.  Hankkeen toisena varsinaisena kohderyhmänä ovat Oulun seudun ja Rovaniemen työnantajat yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä kolmannen sektorin toimijat. Hankkeen päätoteuttajana on  Caritas-Säätiö ja hankkeelle on varattu ESR:n ja valtion tukea yhteensä 304 434 euroa.


Lisätietoja:

Rahoituspäällikkö Riitta Ilola, p. 044 436 8220
Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, p. 040 5504786
sähköposti: etunimi@sukunimi@ely-keskus.fi


Uppdaterad