Uutiset 2019

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmistelu jatkuu (Kaakkois-Suomi)

Mistä on kysymys?

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma tukee ELY-keskusten maaseudun kehittämissuunnitelmien työstämistä ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmatyö aloitettiin Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta. 

Kaakkois-Suomen työpajassa mukana oli noin kolmekymmentä aktiivista ympäristö- ja maaseutuasioita työkseen pohtivaa tahoa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Jukka Penttilä kertoi avaussanoissaan: "Tavoitteena on saada ilmasto- ja luonnonmonimuotoisuus sekä vesiensuojelu kysymykset mukaan maaseudun strategiseen suunnitelmaan. Haluamme myös löytää uusia raikkaita ideoita. "

Myös maaseudun hanketoimijat voivat saada uusia ideoita ja intoa huomioida ilmasto- ja ympäristökysymykset paremmin suunnitelmissaaan.

Kaakkois-Suomen työpajassa neljä teemaa: ilmastonmuutos, vesiensuojelu, luonnonmonimuotoisuus sekä elikeinot ja asuminen

Työpajatyöskentelyssä haluttiin löytää yhteinen näkemys ja tahtotila siitä, mitä toimenpiteitä ympäristö- ja ilmastoasioissa on mukana maaseutuohjelmissa ja millaisia konkreetteja toimia voidaan tehdä ympäristön hyväksi maaseudun ohjelmien tuella.

Olisiko mahdollista kehittää uusi rahoitusmalli jonka painopiste olisi ympäristöteemoissa? Esim. vesiensuojeluun yhteinen rahasto, josta rahoitetaan vesiensuojelun toimenpiteitä Järvisuomen alueelta.

Visiona ei ole enempää eikä vähempää kuin että vesistöjen kunto paranee, ilmastokestävyys paranee, luonnon monimuotoisuus säilyy elinkeinotoiminnan voimavarana ja ympäristö on vetovoimatekijänä asumiselle ja matkailulle.

Kaakkois-Suomen ympäristön tämän hetkisestä tilasta löytyy tietoja ympäristö.fi sivuilta. Linkki Kaakkois-Suomen ympäristö.fi-sivuille tässä

Ilmastonmuutos

Pienryhmä pohti keskusteluissaan mm. onko vaarana, että  ilmastomuutoksen nimissä rajoittaa liikkumista maaseudulla? Asia ratkeaa sillä, millaisia polttoaineita käytetään (fossiilinen vai uusiutuva).

Ryhmässä pohdittiin miten metsä- ja maatalouspuolella voidaan vaikuttaa siihen, että hiilensidonta tehostuu, maaseudulla on tässä iso rooli (hiiliviljely).

Uusituvan energian käyttö, sähkö, lämmitys, rakentaminen, puurakentaminen nousi yhdeksi painopisteeksi.

Kotimainen ruuantuotanto on myös tärkeä elementti sekä ilmastonmuutoksen että luonnonmonimuotoisuuden kannalta. Olisi hyödyllistä  pohtia yhdessä koko ruokaketjua ja sitä, mitkä ovat kehittämishankkeet ja niiden solmukohdat.

Elinkeinot ja asuminen

Maaseudun pitää pysyä asuttuna.  Ilmastonmuutokset hillinnässä on maaseudun rooli tärkeä, koska isoin osa ilmakehän hiiltä sitovasta potentiaalista on metsissä ja pelloilla. Esimerkkinä hiiliviljely.

Puurakentaminen nousi keskeiseksi teemaksi. Rakentaminen tuo elinkeinotoimintaa maaseudulle koko puutalon elinkaaren ajan ja toisaalta on ympäristönäkökulmas suositeltavaa. Puurakentamista voitaisiin suosia rahoitusinstrumenteissa, niin että ilmasto- ja ympäristöystävälliset hankkeet saavat suurimmat rahoitusprosentit.

Vesiensuojelu

Yhdyskuntajätevesien puhdistaminen keskustelutti paljon. Viestinnän ja valistuksen merkitys ja oppilaitosten rooli vesiensuojelussa kuten muissakin ympäristökysymyksissä koettiin tärkeäksi.

Muita vesiensuojelun keinoja ovat esim. leveämmät suojavyöhykkeet vesistöjen lähellä, jatkuva kasvatus metsänhoidossa ja tarkemmin kohdistettu ja suunniteltu lannoitteiden käyttö. Myös ojituksiin olisi puututtava vahvemmin.

Pellon hyvän kasvurakenteen säilyttäminen on tärkeää sekä ilmastomuutoksen että vesiensuojelun kannalta. Kannustimia tähän suuntaan tarvitaan.

Luonnonmonimuotoisuus

Luontotyyppien ennallistamista tarvitaan. Tähän voisi luoda vaikka uuden rahoituselementin. Myös turhia hakkuita rajoitettasiin.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä asenneilmaston ohjaa toimintaa, siksi viestintä tärkeää. Jokaisen pienet teot voivat kaikki yhdessä parantaa tilannetta.

Metsäluonnon ja soiden monimuotoisuuden suojelussa Metso-ohjelma on toiminut hyvin, näin voidaan pienimuotoisin toimenpitein lisätä monimuotoisuutta. Konkreettin aesimerkkinä esimerkiksi maaseutuohjelmaan hyönteistuki:)

Hallitusohjelmassa samat teemat kuin työpajoissa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen strategiapäällikkö Hanna Kailasto veti yhteen päivän temat kertomalla hallitusohjeman painopisteistä ympäristöasioissa. Painopisteet ovat hyvin samankaltaiset kuin työpajojenkin teemat.

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa valmistelevia sidosryhmätyöpajoja kesä-elokuussa kaikilla Järvi-Suomen ELY-keskusalueilla. Syksyllä työpajoissa ja niitä edeltäneissä taustahaastatteluissa nousseet ideat työstetään konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi, joiden toimeenpanoa, seurantaa ja arviointia suunnitellaan syksyllä.

LInkki Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman sivuille


Päivitetty