Tiedotteet 2019

MORE-hanke kartoitti moreenimaaperän luonnontilaiset lähteet (Pohjalaismaakunnat)

Moreenipohjaveden taustapitoisuuksien seurantaan soveltuvien lähteiden kartoitus -hanke (MORE-hanke) kartoitti moreenialueiden pohjaveden luontaista taustapitoisuutta edustavat purkautumispisteet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella paikkatietoanalyyseihin perustuen. Hanke oli ympäristöministeriön rahoittama. Se alkoi elokuussa 2018 ja valmistui toukokuussa 2019. Hanke toimii valtakunnallisena pilottina.

Moreenialueiden taustapitoisuuksien selvittäminen on äärimmäisen tärkeää vesienhoidon kannalta, koska moreeni on Suomen ylivoimaisesti yleisin maalaji. Moreenialueilla muodostuva ja vesistöihin purkautuva pohjavesi vaikuttaa vesistöjen tilaan ratkaisevalla tavalla hajakuormituksen kautta. Entistä luotettavampi tieto todellisista pohjaveden taustapitoisuuksista tarkentaa luonnonhuuhtouman ja hajakuormituksen vaikutusten arviointia.

Hankkeen keskeiset tulokset

Paikkatietoanalyyseissä esille nousseet pohjaveden purkautumispisteet tarkistettiin ensin työpöytätarkasteluna. Tämän jälkeen potentiaalisimmille kohteille tehtiin maastokäynnit, joiden aikana määritettiin mm. kohteiden ja niiden valuma-alueiden ihmisvaikutuksen määrä. Pohjaveden luontaista taustapitoisuutta parhaiten edustavat kolme kohdetta sisällytettiin valtakunnalliseen pohjaveden laadun seurantaverkostoon. Lisäksi osassa esille nousseista kohteista tehdään lisämaastotöitä, jotta saadaan selville niiden edustavuus mahdollisina valtakunnallisina seuranta-asemina.

Valtaosassa maastokohteiden lähiympäristöjä ja valuma-alueita, etenkin metsätalous, vaikuttaa pohjaveden ominaisuuksiin. Osa tarkastetuista kohteista oli tuhoutuneita, rakennettuja tai aineiston virhemerkintöjä. Valtaosaa purkautumispisteiden valuma-alueista oli muokattu niin voimakkaasti, ettei kohteesta purkautuvan pohjaveden voida katsoa edustavan luontaista moreenialueiden taustapitoisuutta.

Villinevan lähde Perhossa, Pohjaniemen lähde Laihialla ja Ojennuskankaan lähde Kauhajoella lisättiin uusiksi valtakunnallisiksi pohjaveden seuranta-asemiksi. Näytteenotto alkaa Perhon kohteessa keväällä 2019, kun taas Kauhajoen ja Laihian kohteilla syksyllä 2019. Näytteitä otetaan suoraan lähteestä aluksi kaksi kertaa vuodessa. Näiden lisäksi Ähtäriin tulee valtakunnallinen pohjaveden laadun seuranta-asema. Ähtärin kohteissa tehdään vielä lisämaastotöitä parhaimman kohteen valitsemiseksi listatuista ehdokkaista. Lisäksi Toholammilla ja Perhossa tehdään kahdessa kohteessa tarkempia maastotöitä, jotta saadaan selville kohteiden edustavuus valtakunnallisina seuranta-asemina.

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Anne Petäjä-Ronkainen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 029 502 4221

Päivitetty