Valtionavustukset

Kunnille valtionavustusta joukkoliikenteeseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteen korvaamiseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaan.  Hyväksyttävinä kustannuksina ei pidetä kustannuksia, joihin tuensaaja saa tai on saanut muuta julkista tukea.

Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää valtionavustusta yhdelle tai useammalle oman alueensa kunnalle liikenteen palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen tai kokeiluhankkeisiin enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektihallinnasta ja ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

TIETOA ALUEELTA

Valtionavustukset - Kaakkois-Suomi

(Kaakkois-Suomen ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla.)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus myöntää valtionavustuksia alueensa kunnille liikenneviraston (1.1.2019 alkaen Traficom) vahvistamasta määrärahakiintiöstä. Poikkeuksena keskisuuret toimivaltaiset viranomaiskaupungit Kotka, Kouvola ja Lappeenranta, joille valtionavustuksen myöntää liikennevirasto.

Valtioneuvoston antamassa asetuksessa 509/2018 liikenteen palvelujen valtionavustuksista määritellään liikenteen palvelujen tukemiseen osoitetun valtionavustusmäärärahan käyttötarkoituksesta ja myöntämismenettelyistä.
 

Vuodelle 2018 myönnetyt valtionavustukset

Käyttösuunnitelma 2018 (pdf, 175 kt)

Vuodelle 2017 myönnetyt valtionavustukset

Käyttösuunnitelma 2017 (pdf, 226 kt)

Vuodelle 2016 myönnetyt valtionavustukset

Käyttösuunnitelma 2016 (pdf, 210 kt

Vuodelle 2015 myönnetyt valtionavustukset

Käyttösuunnitelma 2015 (pdf, 252 kt)

Vuodelle 2014 myönnetyt valtionavustukset

Käyttösuunnitelma 2014 (pdf, 173 kt)

Vuodelle 2013 myönnetyt valtionavustukset

Myönnetyt joukkoliikenteen valtionavustukset ilmenevät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2013.Käyttösuunnitelma 2013 (pdf, 3,3 Mt)
 


Päivitetty