Valtionavustukset

Kunnille valtionavustusta joukkoliikenteeseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kunnalle ja kuntayhtymälle valtionavustusta palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteen korvaamiseen enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Hyväksyttävinä kustannuksia ei pidetä sellaisia kustannuksia, joihin kunta saa avustusta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) tai opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla tai jotka korvataan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaan.  Hyväksyttävinä kustannuksina ei pidetä kustannuksia, joihin tuensaaja saa tai on saanut muuta julkista tukea.

Jos kyseessä on ilman tarjouskilpailua tehty hankinta, hyväksyttävinä kustannuksina pidetään korvauksia nettokustannuksista, jotka ovat palvelusopimusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan ja palvelusopimusasetuksen liitteen mukaisia. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää valtionavustusta yhdelle tai useammalle oman alueensa kunnalle liikenteen palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen tai kokeiluhankkeisiin enintään 50 prosenttia suunnittelusta, projektihallinnasta ja ratkaisujen toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

TIETOA ALUEELTA

Valtionavustukset - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa liikenteen valtionavustusasioista myös Satakunnan alueella)

Traficom vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY) joukkoliikenteen rahoituskiintiöt vuoden alussa. ELY-keskukset voivat myöntää kiintiöistä valtionavustusta kunnalle ja kuntayhtymälle.

Valtioneuvoston 27.6.2018 antamassa asetuksessa 509/2018 liikenteen palvelujen valtionavustuksista määritellään liikenteen palvelujen tukemiseen osoitetun valtionavustusmäärärahan käyttötarkoituksesta ja myöntämismenettelyistä.

SÄHKÖINEN ASIOINTI KÄYTTÖÖN JOUKKOLIIKENTEEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKUMENETTELYSSÄ

ELY-keskuksissa siirrytään sähköiseen asiointiin joukkoliikenteen valtionavustusten hakemisessa. Kuntia pyydetään jättämään vuotta 2020 koskevat avustushakemukset ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemusten jättäminen sähköisesti osoitteessa  www.ely-keskus.fi/asioiverkossa on mahdollista tammikuun puolen välin jälkeen. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, voidaan hakemus laatia käyttäen verkkosivuilta löytyvää hakemuslomaketta.

Hakemista koskevia ohjeita ja hakulomakkeita viedään ELY-keskusten verkkosivuille (www.ely-keskus.fi > Liikenne > Joukkoliikenne > Valtionavustukset) sitä mukaa kuin niitä valmistuu.

Huomioitavaa on, että muutos koskee uusia, vuotta 2020 koskevia hakemuksia. Vuotta 2019 koskevat maksatushakemukset tehdään ja toimitetaan edelleen entiseen tapaan.

 

Joukkoliikenteen valtionavustuksen hakeminen Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa v.  2019

Statsunderstöd för kollektivtrafik i Egentliga Finland och Satakunda 2019


 


Päivitetty