Tiedotteet 2017

Vt4 Rantaväylän parantamiseksi on käynnistynyt tiesuunnitelman laatiminen Aholaidan ja Lohikosken välille (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus suunnittelee yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa valtatielle 4 välille Aholaidan eritasoliittymä – Lohikosken eritasoliittymä tehtäviä toimenpiteitä liikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä kaupungin sisääntulotien kehittämiseksi Kankaan alueella.

Hankkeen tavoitteena on turvallinen, ennakoitava ja hallittava yhteys, jolla on sujuva liikenne. Elinkeinoelämän kuljetuksien, työmatkaliikenteen ja Jyväskylän ohittavan liikenteen sujuvuus, häiriöttömyys ja kustannustehokkuus on turvattava. Valtatiellä 4 teknisenä tavoitteena on TEN-T-ydinverkon tavoitteiden täyttyminen ja säilyminen vuoteen 2040 saakka, joka tarkoittaa toimivia eritasoliittymiä ja mahdollisesti kaistamäärän kasvattamista tietyillä osuuksilla.

Valtatie 4 kuuluu TEN-T-ydinverkkoon. Rantaväylä toimii merkittävän pitkämatkaisen liikenteen välittäjän lisäksi Jyväskylän kaupungin sisäisen liikenteen pääväylänä. Kaupungin keskustan kohdalla on vain kolme etelä-pohjoissuuntaista väylää, josta Rantaväylä on liikennemäärältään suurin ja sujuvin reitti.

Rantaväylän liikennemäärä on valtatiellä 4 noin 25 000 ajon./vrk. Raskasta liikennettä on noin 2 000 ajon./vrk. Eritasoliittymien sujuvuudessa on ongelmia. Liittymien rampit ruuhkautuvat huipputunteina niin, että jonot ulottuvat valtatielle asti. Valtatien ja eritasoliittymien välisten lyhyiden liittymis- ja sekoittumiskaistojen vuoksi valtatielle liittyminen on vaikeaa.

Lisääntyvä liikenne aiheuttaa yhä pahenevia ongelmia; liikenteen sujuvuus on ruuhka-aikoina huono, matka-ajat ovat kasvaneet, matka-aikojen ennakoitavuus on heikentynyt, toimintavarmuus on kärsinyt ja kaupungin keskustan saavutettavuus on vaikeutunut.

Rantaväylällä tapahtuu keskimäärin viisi loukkaantumiseen ja 45 omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa. Onnettomuudet aiheuttavat noin kerran kuukaudessa liikenneverkkoa laajalti ruuhkauttavia häiriöitä. Häiriöherkkyys vaarantaa kaupunkiseudun koko liikennejärjestelmän toimivuuden.

Tiesuunnitelma

Jyväskylän keskustan ohikulkua halutaan varautua parantamaan jatkossa muun muassa lisäämällä valtatielle kolmannet kaistat. Lisäkaistojen varaus suunnitellaan tiesuunnitelman yhteydessä ja niiden toteutukseen varaudutaan maankäytön suunnitteluissa.

Entisen Kankaan paperitehtaan alueelle syntyy lähitulevaisuudessa asuntoja 5000 ja työpaikkoja 2000 ihmiselle. Kankaan alueen asemakaavan täysimääräinen toteutuminen ei ole mahdollista ilman uutta eritasoliittymää valtatielle 4 (Kankaan eritasoliittymä). Jyväskylän kaupungille syntyy maankäytön lisääntymisen myötä tarve kehittää katuverkkoa keskustan, Kankaan ja Seppälän alueiden saavutettavuuden parantamiseksi.

Keskustan ja Seppälän välillä liikenteen sujuvuutta pystytään parantamaan poistamalla ramppiliittymät Tourulantieltä. Keskustan ja maantien 637 (Laukaantie) välistä yhteyttä voidaan parantaa rakentamalla lisäkaistoja Seppäläntielle. Kankaan alueen sujuva yhteys Seppälään varmistuu uudella eritasoliittymällä (Kankaan eritasoliittymä), johon sisältyy katusilta valtatien yli. Siltaa käyttävät sekä ajoneuvo- että kevyt liikenne. Uusi eritasoliittymä korvaa Tourulan eritasoliittymän. Näillä järjestelyillä parannetaan sekä valtatien että katuverkon liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Koska Tourulan eritasoliittymä puretaan, tullaan Aholaidan eritasoliittymää täydentämään pohjoisen suunnan rampeilla niin että jatkossa myös Tourulantieltä on mahdollisuus liittyä valtatielle 4 sekä poistua valtatieltä.

Tiesuunnitelman vaikutuspiirissä on noin 18 siltaa. Suunnitelman mukaan osa silloista puretaan ja osa jatketaan/levitetään/liitetään nykyiseen siltaan. Lisäksi suunnitellaan kokonaan uusia siltoja 4 kpl. Tiesuunnitelma sisältää myös erilaisia katu-, jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelua. Tiesuunnitelman yhteydessä laaditaan myös meluselvitys ja esitetään tarvittavat melusuojaratkaisut.

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy syksyllä maastomallin täydennyksellä ja pohjatutkimuksilla. Hankkeen aikana pidetään kaksi yleisötilaisuutta, joissa kerrotaan hankkeen etenemisestä ja yleisöllä on mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja kertoa suunnitelmista mielipiteensä. Yleisötilaisuuden ajankohdista ilmoitetaan erikseen (maantielaki 27§ ja maantieasetus 3§). Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2018.

Havainnekuva
Hankesivut

Lisätietoja

  • Kari Komi, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 040 755 7050
  • Tapio Koikkalainen, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 7594
  • Satu Rajava, Ramboll Finland Oy, p. 040 517 1432

Päivitetty