Tiedotteet 2017

Keski-Suomen ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta viimeistään 30.11.2017 seuraaviin tarkoituksiin:

  • rakennusperinnön hoitoon
  • saariston ympäristönhoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin
  • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
  • vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon
  • vesistöjen käyttöön ja tulvariskien hallintaan
  • ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin

Pohjois-Savon ELY-keskuksesta voi hakea avustusta myös Keski-Suomessa toteuttaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksesta voi hakea avustusta valtakunnalliseen haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan.

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2018 talousarviossa niihin määrärahat.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito
Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta hoitoon voivat hakea rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.

Saariston ympäristönhoito
Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Saaristokuntaa koskevia säännöksiä sovelletaan Keski-Suomessa seuraavissa kunnissa oleviin saariin, joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä, sekä näissä kunnissa oleviin suluissa mainittuihin saariin ja muihin alueisiin, vaikka niihin on kiinteä tieyhteys: Joutsa (myös Kälä ja Ollinsalmi), Jyväskylä (myös Oittila ja Putkilahti), Kivijärvi (myös Lokakylä ja Talviaislahti), Kuhmoinen (myös Pihlajakoski, Närvä, Ruolahti ja Tehi) ja Luhanka (myös Judinsalo, Klemettilä ja Onkisalo). Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet ja luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja pohjavesien suojelua toteuttavat hankkeet
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää paitsi pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen, myös niiden päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle, jonka alueelle suojelusuunnitelma laaditaan. Tukea voidaan myöntää myös vesienhoitosuunnitelmissa tarpeellisina pidettyihin pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin.

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta
Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan suunnattuja avustuksia voidaan hakea yleisneuvontaan ja sen erilaisten neuvontatoimien, kiinteistökohtaisen neuvonnan tai näiden erilaisten yhdistelmien järjestämiseen ja toteuttamiseen. Neuvontahankkeen tulee noudattaa neuvonnan järjestämisen valtakunnallista yleissuunnitelmaa. Neuvonnan tulee kohdistua kiinteistön haltijoihin. Avustusta voivat hakea järjestöt ja toimijat, joilla on kokemusta haja-asutuksen kiinteistökohtaisesta jätevesihuollosta, ja jotka ovat riippumattomia laitevalmistajista, materiaalitoimittajista sekä myyntiä harjoittavista toimijoista. Hakijan toiminnan tulee olla itsenäistä suhteessa kunnan viranomaistoimintaan.

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito
Vesistökunnostuksiin ja vesien hoitoon myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla, jotka vaikuttavimmin edistävät vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamista. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien ja tilaltaan heikentyneiden pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen.

Vesistöjen käyttö ja tulvariskien hallinta

Vesistöjen käytön ja tulvariskien hallinnan hankkeissa tavoitteena on tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tavoitteena voi olla esimerkiksi vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen, aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. 

Ympäristökasvatus ja -valistus
Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali. Tämän vuoden haussa painotetaan erityisesti ilmastoon, kestävän kehityksen laajaan kokonaisuuteen sekä Kulttuuriperintövuoteen 2018 liittyviä hankkeita.

Kalataloudelliset kunnostukset
Pohjois-Savon ELY-keskukselta
voi hakea avustusta Keski-Suomenkin alueella toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016–2021.

Haku
Hakemukset on toimitettava Keski-Suomen ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2017. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa. Kalataloudellisten kunnostusten avustushakemukset on toimitettava Pohjois-Savon ELY-keskukselle. 

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti. Hakulomakkeet on saatavissa ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristö > Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue).

Hakemuksen voi myös lähettää Keski-Suomen ELY-keskukselle
sähköpostitse osoitteella kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi
postitse osoitteella Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä.

Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitetut hakemukset lähetetään osoitteella
kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi
postitse Pohjois-Savon ELY-keskus, kirjaamo, PL 2000, 70101 Kuopio.

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöt:

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi (poikkeukset nimien yhteydessä)

Rakennusperinnön hoidon avustukset:
Ylitarkastaja Satu Karjalainen, satu.maarit.karjalainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 007 (tavoitettavissa 30.10. alkaen)

Ylitarkastaja Kari Huntus, p. 0295 024 742

Saariston ympäristönhoito:
Vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto, p. 0295 024 752

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen:
Geologi Pekka Pulkkinen, p. 0295 024 803

Jätevesineuvonta:
Vesitalousasiantuntija Kai Voutilainen, p. 0295 024 830

Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito:
Vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto, p. 0295 024 752
Vesitalousasiantuntija Timo Sokka, p. 0295 024 816

Vesistöjen käyttö ja tulvariskien hallinta:
Vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto, p. 0295 024 752
Vesitalousasiantuntija Timo Sokka, p. 0295 024 816

Ympäristökasvatus- ja valistus:
Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669 (tavoitettavissa 23.10. alkaen)

Kalataloushankkeet:
Kalastusbiologi Mari Nykänen, p. 0295 024 581
Kalastusbiologi Hannu Salo, p. 0295 025 095

Yleisneuvonta: Ympäristöasioiden asiakaspalvelu p. 0295 020 900


Päivitetty