Tiedotteet 2017

Eurajoen Romu Oy:n akkuterminaalin perustamista ja metalliromun käsittelymäärien lisäämistä koskevan hankkeen ympäristövaikutukset arvioitu; hanke on toteuttamiskelpoinen (Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa Eurajoen Romu Oy:n akkuterminaalin perustamista ja metalliromun käsittelymäärien lisäämistä koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.   

Hankkeen tarkoituksena on perustaa Eurajoen Romun kierrätyskeskuksen yhteyteen nykyaikainen akkuterminaali akkujen turvalliseen esikäsittelyyn ja lisätä metallien murskaamisen käsittelymääriä. Hyvin suunnitellun akkuterminaalin ja nykyaikaisen teknologian avulla akut voidaan jalostaa ympäristöystävällisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti kannattavasti.  Hankkeen katsotaan edistävän myös valtakunnallisen jätesuunnitelman pyrkimystä edistää jätteiden kierrätystä sekä vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta.

Hankealue sijaitsee Eurajoen kunnan Kuusimäkelän teollisuusalueen eteläpuolella. Hanke sijoittuu olemassa olevan jätteenkäsittelylaitoksen alueelle. Suunniteltu akkujen murskaus sijoittuu akkuterminaaliin nykyisen laitosalueen yhteyteen ja metallien murskaaminen alueen länsiosaan.  Laitos sijaitsee Eurajoen kunnassa Lapintien ja Kokemäki-Rauma-rautatien risteyksessä, kaava-alueen ulkopuolella.
 

YVA-menettelyssä on tutkittu seuraavat vaihtoehdot (VE):

VE 0, hanketta ei toteuteta: 0-vaihtoehdossa käsitellään tilannetta, jossa Eurajoen Romun akkuterminaalin toimintaa ei aloiteta eikä metalliromun käsittelymäärää lisätä. Tällöin toiminta jatkuu alueella nykyisen ympäristöluvan mukaisena. Nykyisen ympäristöluvan mukaan Eurajoen Romu saa vastaanottaa akkuja 2000 tonnia vuodessa ja jätteenkäsittelyn volyymi on kokonaisuudessaan 63 000 tonnia vuodessa.

VE 1, akkuterminaalin toiminnan käynnistäminen ja metalliromun käsittelymäärien lisääminen: Eurajoen Romu Oy aloittaa akkuterminaalin toiminnan nykyisten toimintojen lisäksi. Toiminta tulee sijoittumaan alueelle rakennettuun, uuteen akkuterminaaliin. Terminaalin esikäsittelylinjastolla käsitellään maksimissaan 15 000 tonnia akkuja vuodessa. Akkujen painosta noin 10–15 % on akkuhappoa, joten happoa syntyy enintään noin 2250 tonnia vuodessa. Lisäksi romumetallin käsittelyä lisätään 50 000 tonnilla vuodessa, niin että laitoksen jätteenkäsittely volyymi kokonaisuudessaan on 126 000 tonnia vuodessa.
 

Tarkastelussa ovat mukana kattavasti ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset, joista jälkimmäiset ovat merkittävämpiä. Arvioinnissa on painotettu hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia. Tarkastelussa ovat nousseet esiin hankkeen luonteen mukaisesti vaikutukset pintavesiin, meluun, asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen, liikenteeseen sekä ilmanlaatuun. Myös riskitarkastelu on hankkeessa keskeistä. Arviointiselostuksesta on annettu seitsemän viranomaislausuntoa ja yksi yksityishenkilön mielipide.

Arviointiselostus antaa tutkittujen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin kannalta riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi täyttää näin ollen sille laissa asetetut vaatimukset. Yhteysviranomainen on yhtynyt arvioinnin tulokseen, jonka mukaan hankkeen toteuttamisvaihtoehto VE1 on toteuttamiskelpoinen. Yhteysviranomainen on lausunnossaan esittänyt täsmennyksiä arviointiselostukseen ja edellyttänyt, että hankkeen jatkosuunnittelussa, kuten ympäristölupahakemuksessa, ympäristövaikutusten arviointia edelleen tarkennetaan mm. melun, jätteiden käsittelyn ja hulevesien hallinnan osalta, ja että haitallisten vaikutusten rajoittamiskeinoja etsitään, liikennevaikutusten osalta myös yhteistyössä ELY-keskuksen ja Eurajoen kunnan kanssa.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/rantasentilaYVA.  


Lisätietoja antaa ylitarkastaja Petri Hiltunen, p. 0295 022 867


Päivitetty