Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kaivannaisjätteiden hallintaa ja hyödyntämistä voidaan parantaa merkittävästi (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Kaivannaisjätteet muodostavat merkittävimmän pitkäkestoisen ympäristöongelman kaivostoiminnassa. Geologian tutkimuskeskus (GTK) on käynnistämässä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja ja ELY-keskuksen rahoituksella hanketta, joka kehittää jätteiden hallintamenetelmiä, tutkimusmetodeja ja ympäristökäytäntöjä, joiden avulla voidaan parantaa kaivannaisjätteiden pitkäaikaisvaikutusten arviointia ja hyötykäyttömahdollisuuksia sekä vähentää niiden ympäristöpäästöjä.

Kaivannaisjätteet, kuten rikastushiekat ja sulfidipitoiset sivukivet, aiheuttavat ympäristöongelmia erityisesti suurten määriensä ja ympäristövaikutusten pitkäkestoisuuden vuoksi. Jätteet reagoivat helposti ilmakehän hapen ja kosteuden kanssa tuottaen metallipitoisia, happamia valumavesiä. Valumavesien aiheuttamat ympäristövaikutukset ilmaantuvat usein viiveellä ja voivat jatkua jopa vuosisatoja.

Käynnistyvä Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät -hanke kattaa kaivoksen koko elinkaaren jätteen synnystä sen hyötykäyttöön ja jätealueiden jälkihoitoon. Hankkeessa luodaan täysin uudenlainen toimintamalli, jossa yhdistetään mineraalien rikastuksen prosessikehityksen GTK:n Outokummun yksikön ja kaivosten ympäristöriskien määrittämisen Kuopion yksikön osaamista. Näin kehitetään uudenlaista tietotaitoa ja ratkaisuja, joita kaivos- ja konsultointialat voivat hyödyntää toiminnassaan.

 

Oikeanlaisilla menetelmillä voidaan vähentää jätteiden määrää ja päästöjä ympäristöön sekä lisätä jätteiden hyötykäyttöä ja toiminnan kannattavuutta. Tämä edistää kestävän kehityksen mukaista kaivostoimintaa, luo kaivos- ja ympäristöalalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja siten edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä myös etäälle kasvukeskuksista. Hankkeen tuloksena kehitettyä uutta osaamista ja ratkaisuja voivat kaivos- ja konsultointialat hyödyntää toiminnassaan. Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät -hankkeen tulokset palvelevat kaivannaisalan yrittäjiä, ympäristökonsultteja, teknologian toimittajia, ympäristö- ja lupaviranomaisia, yhteiskunnallista päätöksentekoa, alan tutkimusorganisaatioita ja kaivosten vaikutuspiirissä asuvia kansalaisia.

 

EU-rahoitteiseen Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät -hankkeeseen osallistuvat GTK:n lisäksi Belvedere Mining Oy / Hituran kaivos, FQM Kevitsa Mining Oy, Kemira Oyj ja Endomines Oy. Hankkeen toteutusaika on 4.5.2015–31.12.2017. Hankkeelle myönnetty EAKR- ja valtion rahoitus on yhteensä 406 873 euroa, yritysten osuus on 80 000 euroa sekä GTK:n osuus 94 374 euroa.

 

Lisätiedot:
GTK: Erikoistutkija Päivi Kauppila, puh. +358 29 503 3715, s-posti: paivi.kauppila(at)gtk.fi
ELY-keskus: Rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, puh. +358 29 502 6697, s-posti: jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi

 


Päivitetty