Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Forssassa puhdistetaan Sinipäänsuonojan pohjasedimenttiä (Hämeen ELY-keskus)    

Hämeen ELY-keskus on antanut Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle päätöksen Forssassa Kiimassuon jätekeskuksen eteläosassa kulkevan Sinipäänsuonojan pohjasedimentin puhdistamisesta. Pilaantunut maa-aines kunnostetaan massanvaihdolla kesän 2015 aikana. Kunnostustyöt pyritään tekemään mahdollisimman kuivaan aikaan, jotta ojassa olisi vain vähän vettä, jolloin haitta-aineiden leviäminen estyy. Kunnostettava ala on noin 770 m2 ja pilaantuneen maan määrä 150 – 160 m3.

Pilaantuneet sedimentit sijaitsevat kiinteistöillä 61-405-2-202 ja 834-437-6-40. Ojan pohja on suunniteltu kunnostettavaksi pilaantuneelta alueelta molempien kiinteistöjen osalta. Oja kulkee Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n tasausaltaiden eteläpuolelta. Altaissa havaittiin vuoto vuosina 2003 ja 2012, jolloin altaissa ollut vesi on päässyt osittain purkautumaan altaiden eteläpuolella kulkevaan Sinipäänsuonojaan. Tasausaltaisiin kerätään Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Suomen Erityisjäte Oy:n jätteiden käsittely- ja loppusijoitusalueiden hule- ja suotovesiä Kiimassuon jätekeskuksen alueelta.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maaperä kunnostetaan määrättyyn pitoisuustasoon. Pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246   
     
Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset  - Häme


Päivitetty