Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskus selvittää isännättömiä pilaantuneita maita ja vanhoja ampumaratoja (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun pilaantuneiden maa-alueiden kartoitustyö jatkuu. Vuosina 2011–12 ELY-keskus kartoitti öljyisiä maa-alueita erityisesti entisten polttoaineen jakeluasemien ja lämmitysöljysäiliöiden ympäriltä. Vuosina 2013–14 ELY-keskus tilasi tutkimuksia vanhoista kaatopaikoista ja selvitti vanhojen pilaantumistapausten vastuutahoja. Siinä yhteydessä Kainuun kunnilta kysyttiin ehdotuksia kohteista, joiden pilaantuminen ja puhdistustarve pitäisi selvittää valtion avustuksella.

ELY-keskus on nyt valinnut tutkimuksiin kolme kohdetta:

1) Maaston kaatopaikka, Kajaani:

– Omistaja Kajaanin kaupunki
– Toiminnassa 1956–1983
– Tutkittu aikaisemmin 1990, 1998, 2005 ja 2011

2) Salmijärven sairaalan kaatopaikka, Kajaani:

– Omistaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
– Toiminnassa 1956–1980
– Tutkimuksissa 2009 havaittu metallien ohjearvojen ylityksiä ja vaikutuksia pohjaveteen
– Tärkeällä pohjaveden muodostumisalueella

3) Kalevalan liikuntakeskuksen ampumarata, Kuhmo:

– Omistaja Kuhmon kaupunki
– Toiminnassa 1985 lähtien
– Tutkimuksissa 2003 todettu pintamaassa kohonneita lyijy- ja arseenipitoisuuksia
– Tärkeällä pohjaveden muodostumisalueella, pohjaveden pinta lähellä maan pintaa

Kohteita tutkitaan juuri alkaneessa hankkeessa, joka jatkuu ensi vuoden tammikuun loppuun. Hankkeessa arvioidaan kattavasti nyt hankittavien ja aikaisempien tutkimustulosten perusteella kohteiden aiheuttamat riskit terveydelle ja ympäristölle. Tutkimusten kuluista puolet maksaa ELY-keskus ja puolet kohteen omistaja.

Pienillä ampumaseuroilla ei ole mahdollisuuksia tutkia ja kunnostaa lopetetuilla ampumaradoilla mahdollisesti olevia pilaantuneita maa-alueita. ELY-keskuksen hanke selvittää kyselytutkimuksella Kainuun ampumaratojen nykytilan ja seurojen mahdollisuudet selvitä jälkihoitovelvollisuuksistaan.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisäksi edistää isännättömien pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusta Kainuussa tekemällä historiaselvityksiä, kokoamalla aineistoa sekä järjestämällä neuvotteluja eri osapuolten kesken. Tavoitteena on selvittää erilaisia vaihtoehtoja kohteiden kunnostusta varten. Isännättömyys tarkoittaa, että maa-alueen pilaajaa tai muuta puhdistamisvastuullista ei tiedetä, tai alueen kunnostamista olisi kohtuutonta vaatia. Pilaantuminen on voinut myös tapahtua aikana, jolloin maaperän pilaaminen ei vielä ole ollut lainsäädännöllä kiellettyä.

Ilmoita öljyn käsittelystä JASKA:lle

Kainuussa on käynnissä myös ympäristöministeriön ja Öljysuojarahaston rahoittama JASKA-hanke, joka keskittyy öljyllä pilaantuneiden alueiden tutkimuksiin ja kunnostuksiin. Tähän mennessä hankkeeseen on Kainuussa hakeutunut yhdeksän kiinteistönomistajaa, joiden omistamilla alueilla on aikaisemmin ollut öljyn käsittelyyn liittyvää toimintaa. Kohteista kuusi on jo tutkittu, ja kahdella kiinteistöllä on todettu tarvetta maaperän kunnostustoimenpiteille.

JASKA-hankkeeseen osallistuminen on kiinteistönomistajille maksutonta. Tilaisuus kannattaakin hyödyntää, sillä maaperän tutkimus- ja kunnostuskustannukset voivat muussa tilanteessa tulla kiinteistönomistajan kustannettaviksi. Kiinteistökaupoissa myyjällä on myös maaperän pilaantuneisuuden selontekovelvollisuus.

Tiedossa olevat mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet on merkitty ympäristöhallinnon ylläpitämään maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI). Oman kiinteistön tiedot voi tarkistaa osoitteessa www.ymparisto.fi/oiva ja olemalla yhteydessä ELY-keskukseen.

Linkki: Tietoa JASKA-hankkeesta (oil.fi)

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
suunnittelija Janita Peltonen, p. 029 502 3595.


Päivitetty