Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lahden kaupunki puhdistaa Sopenkorvessa vanhan kyllästämön maaperän (Hämeen ELY-keskus)          

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahdessa Sopenkorven teollisuusalueella osoitteessa Mestarinkatu 22 sijaitsevan pilaantuneen alueen puhdistamisesta. Alueella on toiminut Lahden kaupungin sähkölaitoksen pylväskyllästämö vuosina 1947–1970. Kyllästämöllä on käytetty puutavaran käsittelyyn arseenia, kromia ja kuparia sisältänyttä kyllästysainetta. Kyllästysainetta on valunut ja vuotanut maaperään niin, että maaperä on pilaantunut voimakkaasti. Maaperän arseenipitoisuudet ylittävät paikoin vaarallisen jätteen raja-arvot. Pilaantunutta maata on arviolta lähes kymmenen tuhatta tonnia. Lisäksi maaperässä on puretun kyllästämörakennuksen kohdalla vielä vanha kyllästysainesäiliö sekä rakennusjätettä. Kiinteistöllä on nykyisin viljasiilo.

Korkein hallinto-oikeus antoi viime keväänä päätöksen, joka velvoitti Lahden kaupungin puhdistamaan kyllästämökiinteistön pilaantuneen maaperän. Ennen puhdistamista Lahden kaupungin tuli esittää Hämeen ELY-keskukselle hyväksyttäväksi suunnitelma puhdistustoimenpiteistä.

Kohde sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Lahden pohjavesialueella. Maaperässä oleva arseeni voi kulkeutua pohjaveteen ja pilata pohjaveden. Kiinteistön pohjavedestä on todettu arseenia enemmän kuin talousveden laatuvaatimukset sallivat. Arseeni on peräisin kyllästämön toiminnasta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että koska maaperän pilaantumisesta aiheutuu pohjaveden pilaantumisriski, vastuuperusteena puhdistamismääräystä annettaessa voidaan käyttää vuonna 1962 voimaan tulleen vesilain pohjaveden pilaamiskieltoa, kun Lahden kaupungin kyllästämön toiminta on jatkunut pilaamiskiellon voimaantulon jälkeen.

Alueella on tehty asiantuntijaselvitys maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta. Selvityksen mukaan maaperä on puhdistamattomana riski pohjavedelle ja terveydelle. Tänä vuonna kiinteistöllä tehtyjen lisätutkimusten mukaan pilaantuminen ulottuu maaperässä aiemmin arvioitua syvemmälle, noin kolmen metrin syvyyteen.

Maaperä puhdistetaan ensi kevään aikana

Lahden kaupunki puhdistaa alueen maaperän ensi kevään aikana kaivamalla pilaantuneen maan pois ja toimittamalla sen pilaantuneiden maiden käsittelypaikkaan tai kaatopaikalle. Samalla tyhjennetään ja poistetaan alueella vielä oleva vanha kyllästysainesäiliö. Lisäksi alueelta siivotaan pois maassa oleva rakennusjäte.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön suorittamista ja laatua. Maaperä tulee puhdistaa siihen tasoon, ettei maaperästä aiheudu haittaa pohjaveden talouskäytölle ja että aluetta voidaan käyttää turvallisesti teollisuus- ja varastoalueena. Poistettavat maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240   

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173   

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme    


Päivitetty