› Takaisin graafiseen esitykseen

Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020

logo: Euroopan unioni

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkoi toukokuussa 2014. Kaikki tieto hakemisesta, haun aikatauluista ja painotuksista, valintakriteereistä sekä hankevalinnoista löytyy rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

Rakennerahasto-ohjelmalla on viisi toimintalinjaa

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti työllistymistä ja pk-yritysten kilpailukykyä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Toimintalinjat ovat:

1.  Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2.  Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3.  Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4.  Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5.  Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
 

Rakennerahastohankkeiden hallinto on keskitetty neljään ELY-keskukseen

Rakennerahastohankkeiden hakemusten käsittely hoidetaan ja hanke- ja maksatuspäätökset tehdään neljässä rakennerahastotoimintaan erikoistuneessa ELY-keskuksessa.

Jokaisella suuralueella eli Etelä-Suomessa, Länsi-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa on kussakin yksi rakennerahastotoimintaan erikoistunut ELY-keskus. Nämä ovat

  • Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Oulu),
  • Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskus (Mikkeli),
  • Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskus (Jyväskylä) ja
  • Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskus (Lahti).

Rakennerahastoasiantuntijat ovat sijoittuneet ELY-keskuksiin siten, että hakija saa palvelua edelleen myös oman alueensa ELY-keskuksesta. Hakemus kuitenkin osoitetaan tietojärjestelmässä suuralueen rakennerahastotoimintaan erikoistuneelle ELY-keskukselle.

logo: Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

TIETOA ALUEELTA

Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020 - Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hallinnoi myös Kainuun ja Lapin ELY-keskusten rakennerahastoasioita. Asiakaspalvelu säilyy kuitenkin alueilla ennallaan. Maakuntien liitot palvelevat EAKR-rahoituksen osalta omissa maakunnissaan.

Pohjois-Suomea koskeva rakennerahastotieto löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta Pohjois-Suomen alueosiosta. Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman tavoitteita.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on käytettävissään EU:n teknistä tukea rakennerahasto-ohjelman toimeenpanotehtävien hoitamiseen. Teknisen tuen osuus on 3 % koko ohjelman hankerahoituksesta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekninen tuki on projektoitu hankkeeseen, jonka hankekoodi on F71097.

Hankkeesta maksetaan ohjelman tiedotuskulut sekä pääosa rakennerahasto-ohjelman toimeenpanotehtäviä hoitavien henkilöiden palkka- ja matkakuluista. Toimeenpanotehtäviä ovat mm. ohjelman toteuttamista edistävien koulutusten järjestäminen, toimijoiden verkostoitumisen edistäminen, hankehakujen järjestäminen, rahoitus- ja maksatushakemusten käsittely, hankkeiden varmentaminen, hankkeiden tavoitteiden ja tulosten seuranta sekä ohjelmasta tiedottaminen ja viestintä.

www.rakennerahastot.fi > Pohjois-Suomi

ELY-keskuksen rakennerahastoasiantuntijat Pohjois-Suomessa (rakennerahastot.fi)


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.