Palvelutaso

Toimivaltaisten viranomaisten on suunniteltava palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina ja tavoiteltava kaikkien henkilökuljetusten yhteensovittamista.

Suunnittelussa asiakkaiden liikkumistarpeisiin perustuvat markkinaehtoisesti syntyvät palvelut ja julkisesti hankitut palvelut on sovitettava yhteen. Viranomaisten on liikkumispalveluita suunnitellessaan kuultava alueella toimivia henkilöliikennepalveluiden tarjoajia sekä toimittava yhteistyössä muiden viranomaisten ja kuntien kanssa

TIETOA ALUEELTA

Palvelutaso - Keski-Suomi

20.8.2019

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt joukkoliikenteen palvelutason määrittelytyön. Työn tavoitteena on päivittää vuonna 2016 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueelle tehty palvelutasomääritys vastaamaan nykytilannetta. Työssä selvitetään edellisen palvelutasotavoitteen toteutuminen, kuullaan kuntien näkemyksiä palvelutasotarpeesta ja määritetään uusi tavoitteellinen joukkoliikenteen palvelutaso vuosille 2020-2024.

Työ laaditaan tiiviissä vuorovaikutuksessa ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa syksyn 2019 aikana. Tavoitteena on, että palvelutasomääritys ohjaa jatkossa ELY-keskuksen liikenteen suunnittelua ja hankintaa.

5.4.2017

Keski-Suomen ELY-keskus on joukkoliikennelain 4 §:n mukaisesti vahvistanut joukkoliikenteen palvelutason toimialueellaan vuosiksi 2017-2019. Palvelutasosuunnitelma laadittiin yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Palvelutason määrittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja. Määritelty palvelutaso ei kuitenkaan velvoita toimivaltaista viranomaista tarjoamaan palvelutason mukaista liikennettä, eikä se luo subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen saamiseen.

Määritelty palvelutaso luo perustan ELY-keskuksen ja ELY-keskuksen ja kuntien yhteisille liikennehankinnoille käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa.

Päätös 5.4.2017: Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueella

Joukkoliikenteen palvelutason määrittäminen Keski-Suomen joukkoliikenteen toimivaltaisen ELY-keskuksen alueella -raportti  (www.doria.fi)


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Joukkoliikenteen palvelutaso Uudellamaalla -tilaisuus 25.1.2017

Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan liitto järjestivät tilaisuuden, jossa käsiteltiin alueen joukkoliikenteen nykytilaa ja tavoitteellista palvelutasoa eri viranomaisten näkökulmasta. Tilaisuudessa pohdittiin myös joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntämistä maakuntakaavoituksen lähtöaineistona.

Tilaisuuden ohjelma (pdf, 469 kt)

Tilaisuuden esitykset:

Henkilöjunaliikenteen palvelutaso ja lähivuosien näkymät (pdf, 379 kt)
Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen tavoitteellinen palvelutaso (pdf, 1641 kt)
Anna Saarlo, Liikennevirasto

Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely ja palvelutasopäätös vuosiksi 2017–2020 (pdf, 2109 kt)
Jukka-Pekka Vallius, Uudenmaan ELY-keskus ja Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely HSL-alueella (pdf, 3891 kt)
Aleksi Manninen, HSL

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa (pdf,2345)
Maija Stenvall, Uudenmaan liitto