› Takaisin graafiseen esitykseen

Kunnossapito

Tienpidon painopiste kunnossapidossa

Teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle.

Kuvituskuva

ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia maanteiden kunnosta siten, että toimivat ja turvalliset kuljetukset ovat mahdollisia koko maassa kaikkina vuorokauden aikoina. Hoidettavana on noin 78000 km maanteitä, josta moottoriteitä on noin 700 km, kevyenliikenteen väyliä noin 5000 km ja noin 14 800 siltaa. Noin 90 % eduskunnan vuosittain myöntämästä perustienpidon rahoituksesta käytetään teiden hoitoon ja ylläpitoon, johon kuuluu mm. teiden talvihoitoa, päällystämistä, siltojen korjauksia, sorateiden hoitoa, tienvarsien niittoa, tiemerkintöjen tekoa sekä varusteiden ja laitteiden, kuten pysäkkikatosten ja liikennemerkkien, kunnossapitoa.

Väyläviraston linjausten mukaan teiden kunnossapidon painopisteenä ovat päätiet. Muilla teillä toimenpiteet kohdennetaan paikallisten olosuhteiden mukaan siten, että päivittäinen liikkuminen ja kuljetukset turvataan kaikilla maanteillä.

Alueurakoitsijat hoitavat tiet

ELY-keskus tilaa maanteiden ja niihin liittyvien alueiden ja varusteiden hoidon urakoitsijoilta, jotka valitaan kilpailuttamalla. Urakat ovat yleensä viisi- tai seitsemänvuotisia, laajoja palvelusopimuksia tietyllä maantieteellisellä alueella. Urakka-alueita on koko maassa noin 80.  ELY-keskus määrittelee urakkaan sisältyvät työt ja hoidon laatutason Väyläviraston toimintalinjojen ja laatuvaatimusten perusteella. Urakoitsija toteuttaa työt valitsemillaan menetelmillä, hankkii materiaalit ja koneet sekä vastaa laadusta ja raportoinnista ELY-keskukselle, joka valvoo sopimuksen toteutumista työmaakokouksissa, pistokoetarkastuksin ja katselmuksissa. Toimintalinjoilla varmistetaan samanluokkaisten teiden samantasoinen hoito maan eri osissa.

Alueurakkaan sisältyy mm. teiden talvihoito, sorateiden, levähdys- ja P-alueiden, pysäkkien ja viheralueiden hoito, päällysteiden paikkaus, liikennemerkkien pystytys ja huolto, pientareiden niitto ja vesakonraivaus.

Päällystykset ja siltojen korjaukset

Järeämmät tienparannustoimenpiteet, kuten tien rungon vahvistaminen, mutkien oikaisu, teiden uudelleen päällystäminen ja siltojen kunnostaminen eivät sisälly alueurakkaan. Nämä työt kilpailutetaan erikseen käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. ELY-keskus seuraa tiestön tilaa ja kohdistaa toimenpiteet kiireellisimpiin kohteisiin, joissa korjaustarve on suurin. ELY-keskusten sivuilta löytyvät alueelliset päällystys- ja sillankorjauskohteet.

Tehokas kunnossapito parantaa liikenneturvallisuutta

Hyvät ajo-olosuhteet antavat liikkujalle mahdollisuuden seurata liikenneympäristöä kokonaisuutena eikä hänen tarvitse keskittyä "tiellä pysymiseen". Kunnossapidon tarkalla ajan ja paikan valinnalla säästetään myös kustannuksia. Kunnossapitotoimilla varmistetaan riittävät näkemät, jotka varsinkin liittymäalueilla heikkenevät helposti talvella lumesta ja kesällä kasvillisuudesta. Näkemien varmistaminen on erityisen tärkeää kohteissa, joissa liikkuu lapsia.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kunnossapito - Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa tiestön kunnossapidosta myös Kainuun alueella)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pitää kunnossa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella noin 12 788 kilometrin maantieverkkoa sekä siihen liittyviä rakenteita, laitteita ja tieympäristöä kuten siltoja, linja-autopysäkkejä ja tievalaistusta. 

Käytämme eduskunnan vuosittain myöntämästä perustienpidon rahoituksesta yli 90 % teiden kunnossapitoon.

Tielläliikkujat kokevat tienpidon tärkeimmiksi osa-alueiksi pääteiden talvihoidon ja päällysteiden hyvän kunnon. Olemmekin panostaneet teiden kunnossapidossa erityisesti näihin osa-alueisiin.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa erityisiä haasteita teiden kunnossapidolle aiheuttavat rannikon läheisyydessä nopeat kelivaihtelut ja erilaiset ilmastotyypit ja maasto-olosuhteet.

Tienpidon hankinnat on Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan osalta keskitetty Lapin ELY-keskuksessa toimivalle pohjoiselle hankinta-alueelle. Hankinta-alue toimii myös rakennusurakoiden valvojana, jonka lisäksi valvontaa hankitaan konsulteilta.

Tunnuslukuja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelta

  • yleisen tieverkon pituus 12 787 km
  • päällystettyjä teitä 8 854 km
  • sorateitä 4 599 km
  • kevyen liikenteen väyliä 666 km
  • siltoja 2 066 kpl
  • tievalaistusta pääteillä 1546 km, kevyen liikenteen väylillä 124 km, yhteensä 1670 km
  • linja-autopysäkkejä 9312 kpl
  • levähdys- ja pysäköintialueita 569 kpl

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
Huom. kesällä 2.7.-14.8. ma-pe klo 9-14

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.
Huom. kesällä 1.7.-14.8. klo 12-15

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

oikopolut

Liikenteen asiakaspalvelu.

Ehdotusapuri