› Takaisin graafiseen esitykseen

Kunnossapito

Tienpidon painopiste kunnossapidossa

Teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle.

Kuvituskuva

ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia maanteiden kunnosta siten, että toimivat ja turvalliset kuljetukset ovat mahdollisia koko maassa kaikkina vuorokauden aikoina. Hoidettavana on noin 78000 km maanteitä, josta moottoriteitä on noin 700 km, kevyenliikenteen väyliä noin 5000 km ja noin 14 800 siltaa. Noin 90 % eduskunnan vuosittain myöntämästä perustienpidon rahoituksesta käytetään teiden hoitoon ja ylläpitoon, johon kuuluu mm. teiden talvihoitoa, päällystämistä, siltojen korjauksia, sorateiden hoitoa, tienvarsien niittoa, tiemerkintöjen tekoa sekä varusteiden ja laitteiden, kuten pysäkkikatosten ja liikennemerkkien, kunnossapitoa.

Väyläviraston linjausten mukaan teiden kunnossapidon painopisteenä ovat päätiet. Muilla teillä toimenpiteet kohdennetaan paikallisten olosuhteiden mukaan siten, että päivittäinen liikkuminen ja kuljetukset turvataan kaikilla maanteillä.

Alueurakoitsijat hoitavat tiet

ELY-keskus tilaa maanteiden ja niihin liittyvien alueiden ja varusteiden hoidon urakoitsijoilta, jotka valitaan kilpailuttamalla. Urakat ovat yleensä viisi- tai seitsemänvuotisia, laajoja palvelusopimuksia tietyllä maantieteellisellä alueella. Urakka-alueita on koko maassa noin 80.  ELY-keskus määrittelee urakkaan sisältyvät työt ja hoidon laatutason Väyläviraston toimintalinjojen ja laatuvaatimusten perusteella. Urakoitsija toteuttaa työt valitsemillaan menetelmillä, hankkii materiaalit ja koneet sekä vastaa laadusta ja raportoinnista ELY-keskukselle, joka valvoo sopimuksen toteutumista työmaakokouksissa, pistokoetarkastuksin ja katselmuksissa. Toimintalinjoilla varmistetaan samanluokkaisten teiden samantasoinen hoito maan eri osissa.

Alueurakkaan sisältyy mm. teiden talvihoito, sorateiden, levähdys- ja P-alueiden, pysäkkien ja viheralueiden hoito, päällysteiden paikkaus, liikennemerkkien pystytys ja huolto, pientareiden niitto ja vesakonraivaus.

Päällystykset ja siltojen korjaukset

Järeämmät tienparannustoimenpiteet, kuten tien rungon vahvistaminen, mutkien oikaisu, teiden uudelleen päällystäminen ja siltojen kunnostaminen eivät sisälly alueurakkaan. Nämä työt kilpailutetaan erikseen käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. ELY-keskus seuraa tiestön tilaa ja kohdistaa toimenpiteet kiireellisimpiin kohteisiin, joissa korjaustarve on suurin. ELY-keskusten sivuilta löytyvät alueelliset päällystys- ja sillankorjauskohteet.

Tehokas kunnossapito parantaa liikenneturvallisuutta

Hyvät ajo-olosuhteet antavat liikkujalle mahdollisuuden seurata liikenneympäristöä kokonaisuutena eikä hänen tarvitse keskittyä "tiellä pysymiseen". Kunnossapidon tarkalla ajan ja paikan valinnalla säästetään myös kustannuksia. Kunnossapitotoimilla varmistetaan riittävät näkemät, jotka varsinkin liittymäalueilla heikkenevät helposti talvella lumesta ja kesällä kasvillisuudesta. Näkemien varmistaminen on erityisen tärkeää kohteissa, joissa liikkuu lapsia.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kunnossapito - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.)

Maanteiden kunnossapidolla turvataan päivittäinen liikennöitävyys ja pidetään yllä liikenneinfrastruktuurin kuntoa. Maanteiden päivittäisen liikenteen varmistaminen on tärkein asia. Nykyisellä rahoituksella pystytään pitämään vilkkaimmat päätiet kunnossa (vajaa viidesosa teistä). Muiden teiden ja siltojen kunto huononee. Maanteiden hoitotaso määräytyy liikennemäärän ja asiakastarpeiden mukaan.

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen ominaispiirteitä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus huolehtii kolmen maakunnan maanteiden kunnossapidosta. Alueen maanteiden hoidosta tekevät haasteellista nopeat säävaihtelut rannikolla, tiheät jäätymissulamissyklit, pehmeä ja routimiselle altis maaperä ja niukat soravarat. Tien pinnat ovat verrattain usein paljaita ja märkiä, mikä nopeuttaa päällysteiden kulumista. Tiestöllä on erittäin paljon liittymiä, mikä tekee kuivatuksesta haasteellista. Alue on monin paikoin tulville altista. Maanteistä peräti neljännes on nauhamaisen asutusrakenteen vuoksi valaistu, joten valaistuksen käyttö ja ylläpitokustannukset ovat suuret.

Urakka-alueet ja urakoiden valvonta

Kunnossapidon alueurakoita on yhdeksän. Urakat ovat laajuudeltaan 600–1500 km ja kestoltaan 5–7 vuotta. Alueurakoihin ja muuhun päivittäiseen hoitoon käytetään vuosittain 21–22 M€ eli lähes puolet alueen perustienpidon rahoituksesta. Ylläpitoon kuluu valtion tienpitorahoituksesta 30–40 %. Ylläpidon urakat ovat alueella olleet pääosin yksivuotisia.

Alueurakat ovat luonteeltaan laatuvastuu-urakoita, joissa pääurakoitsija vastaa urakan toteutuksesta ja laadusta raportoimalla tilaajalle. Käytännössä työn tekevät aliurakoitsijat ja pääurakoitsija johtaa töitä. ELY-keskuksen edustaja urakoissa on aluevastaava, joka tekee ja teettää urakka-alueella pistokokeita sekä vastaa urakan kokonaisuudesta. Ympärivuorokautisesta päivystyksestä vastaa tilaajan puolella Traffic Management Finlandin tieliikennekeskus.

Urakka-aluekartta löytyy viereisestä linkkilaatikosta.

Tunnuslukuja Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella

  • tieverkon pituus 8675 km
  • päällystettyjä teitä 6065 km
  • sorateitä 2612 km (30 %)
  • kevyen liikenteen väyliä n. 800 km
  • siltoja 1385 kpl
  • tievalaistusta n. 2140 km matkalla (24 %)
  • linja-autopysäkkejä n. 6780 kpl
  • levähdys- ja pysäköintialueita n. 220 kpl

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

oikopolut

Liikenteen asiakaspalvelu.

Ehdotusapuri