› Takaisin graafiseen esitykseen

Kunnossapito

Tienpidon painopiste kunnossapidossa

Teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden päivittäinen liikennöitävyys ja luodaan edellytykset turvalliselle liikkumiselle.

Kuvituskuva

ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia maanteiden kunnosta siten, että toimivat ja turvalliset kuljetukset ovat mahdollisia koko maassa kaikkina vuorokauden aikoina. Hoidettavana on noin 78000 km maanteitä, josta moottoriteitä on noin 700 km, kevyenliikenteen väyliä noin 5000 km ja noin 14 800 siltaa. Noin 90 % eduskunnan vuosittain myöntämästä perustienpidon rahoituksesta käytetään teiden hoitoon ja ylläpitoon, johon kuuluu mm. teiden talvihoitoa, päällystämistä, siltojen korjauksia, sorateiden hoitoa, tienvarsien niittoa, tiemerkintöjen tekoa sekä varusteiden ja laitteiden, kuten pysäkkikatosten ja liikennemerkkien, kunnossapitoa.

Väyläviraston linjausten mukaan teiden kunnossapidon painopisteenä ovat päätiet. Muilla teillä toimenpiteet kohdennetaan paikallisten olosuhteiden mukaan siten, että päivittäinen liikkuminen ja kuljetukset turvataan kaikilla maanteillä.

Alueurakoitsijat hoitavat tiet

ELY-keskus tilaa maanteiden ja niihin liittyvien alueiden ja varusteiden hoidon urakoitsijoilta, jotka valitaan kilpailuttamalla. Urakat ovat yleensä viisi- tai seitsemänvuotisia, laajoja palvelusopimuksia tietyllä maantieteellisellä alueella. Urakka-alueita on koko maassa noin 80.  ELY-keskus määrittelee urakkaan sisältyvät työt ja hoidon laatutason Väyläviraston toimintalinjojen ja laatuvaatimusten perusteella. Urakoitsija toteuttaa työt valitsemillaan menetelmillä, hankkii materiaalit ja koneet sekä vastaa laadusta ja raportoinnista ELY-keskukselle, joka valvoo sopimuksen toteutumista työmaakokouksissa, pistokoetarkastuksin ja katselmuksissa. Toimintalinjoilla varmistetaan samanluokkaisten teiden samantasoinen hoito maan eri osissa.

Alueurakkaan sisältyy mm. teiden talvihoito, sorateiden, levähdys- ja P-alueiden, pysäkkien ja viheralueiden hoito, päällysteiden paikkaus, liikennemerkkien pystytys ja huolto, pientareiden niitto ja vesakonraivaus.

Päällystykset ja siltojen korjaukset

Järeämmät tienparannustoimenpiteet, kuten tien rungon vahvistaminen, mutkien oikaisu, teiden uudelleen päällystäminen ja siltojen kunnostaminen eivät sisälly alueurakkaan. Nämä työt kilpailutetaan erikseen käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. ELY-keskus seuraa tiestön tilaa ja kohdistaa toimenpiteet kiireellisimpiin kohteisiin, joissa korjaustarve on suurin. ELY-keskusten sivuilta löytyvät alueelliset päällystys- ja sillankorjauskohteet.

Tehokas kunnossapito parantaa liikenneturvallisuutta

Hyvät ajo-olosuhteet antavat liikkujalle mahdollisuuden seurata liikenneympäristöä kokonaisuutena eikä hänen tarvitse keskittyä "tiellä pysymiseen". Kunnossapidon tarkalla ajan ja paikan valinnalla säästetään myös kustannuksia. Kunnossapitotoimilla varmistetaan riittävät näkemät, jotka varsinkin liittymäalueilla heikkenevät helposti talvella lumesta ja kesällä kasvillisuudesta. Näkemien varmistaminen on erityisen tärkeää kohteissa, joissa liikkuu lapsia.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kunnossapito - Kaakkois-Suomi     

Pidämme kunnossa noin 4400 kilometrin maantieverkkoa sekä siihen liittyviä rakenteita, laitteita ja tieympäristöä, esimerkiksi siltoja, linja-autopysäkkejä ja tievalaistusta.

Alueen ominaispiirteitä    

Teiden kunnossapidon erityishaasteita alueellisesti ovat rannikkoseudun nopeat kelivaihtelut ja maantieteellisestä sijainnista johtuva runsas kauttakulkuliikenne ja raskasliikenne.

Maantieteellisesti Kaakkois-Suomen eteläosa koostuu merenrannikosta ja saaristosta, eteläosan mantereesta ollessa alavaa Kymijoen laaksoa. Pohjoiseen päin mentäessä luonto muuttuu karummaksi ja mäkisemmäksi. Kaakkois-Suomen läpi kulkee itä-länsi suunnassa Salpausselkä. Kaakkois-Suomelle ominaista ovat hyvät vesireitit, mikä on osaltaan mahdollistanut teollisuuden levittymisen alueelle.   

Tiestötietoja:

  • Tieverkkoa noin 4400 km
  • päällystettyjä teitä noin 2900 km
  • sorateitä noin 1500 km
  • kevyen liikenteen väyliä 342 km
  • siltoja 880 kpl
  • tievalaistusta noin 400 km matkalla
  • linja-autopysäkkejä 3338 kpl
  • levähdys ja pysäköintialueita 97 kpl

Hoitourakka-alueet  

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen  alue on jaettu neljään alueurakkaan, jotka vastaavat teiden päivittäisestä hoidosta. Tiet on jaettu käytön mukaan hoitoluokkiin, joilla toimenpideajat esimerkiksi lumen auraamisen suhteen vaihtelevat. Hoidon tavoitteena on varmistaa kaikkina vuoden aikoina ja kaikkina ajankohtina teiden liikennöitävyys. Urakoita valvotaan pistokokein ELY:n aluevastaavien toimesta. Yksi aluevastaava vastaa tällä hetkellä kahdesta alueurakasta. Teiden uudelleen päällystäminen ja ajoratamaalaukset kilpailutetaan omina urakoinaan.


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

oikopolut

Liikenteen asiakaspalvelu.

Ehdotusapuri