Tiedotteet 2017

Yrityksen kehittämisavustusta myös kotimarkkinoilla toimivien kasvuyritysten investointeihin (Kaakkois-Suomi)

Yrityksen kehittämisavustusta koskevaa rahoituslinjausta muutetaan 1.12.2017 alkaen siten, että kehittämisavustuksella voidaan tukea myös kotimarkkinoilla toimivien kasvuyritysten tuotannollisia kone- ja laiteinvestointeja ja niihin liittyviä aineettomia investointeja. Aiemmin investointitukea on myönnetty ainoastaan kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten tuotannollisiin kone- ja laiteinvestointeihin.  Yritysten kehittämistoimien osalta rahoituslinjaus pysyy ennallaan. Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään jatkossakin yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämiseen, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Yrityksen kehittämisavustus on siis varsin monipuolinen rahoitusväline pk-yrityksille. Linjausmuutos vaikuttaa erityisesti kaupunkialueella toimivien tuotannollisten kotimarkkinayritysten rahoitusmahdollisuuksiin. Maaseutualueella sijaitsevat kotimarkkinayritykset ovat tähänkin asti voineet saada investointeihinsa maaseudun yritystukea, ja näin on myös jatkossa. 

Minkälaiselle yritykselle yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää?

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää sekä toimiville että alkaville yrityksille, joilla on halua ja kykyä kehittää liiketoimintaansa, kasvaa ja päästä uusille markkinoille. Kehittämisavustuksen kohderyhmänä ovat pk-yritykset, ja erityisesti mikro- ja pienyritykset. Yrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan toimintaan ja riittävästi omia resursseja toiminnan kehittämiseen. Tukea myönnetään hankkeisiin, jotka parantavat yrityksen kannattavuutta ja yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä. Tuen myöntäminen ei saa vääristää kilpailua ja tästä syystä muun muassa pelkästään paikallisilla markkinoilla tai hyvin kilpailuilla toimialoilla toimivia yrityksiä ei pääsääntöisesti voida tukea.

Minkälaisiin hankkeisiin yrityksen kehittämisavustusta voi saada?

Yrityksen kehittämisavustus mahdollistaa monenlaiset kehittämistoimenpiteet, ja samassa hankkeessa voikin olla sekä investointeja että erilaisia kehittämistoimia. Esimerkiksi uuden tuotantolinjaston hankintaan ja ulkomaisille messuille osallistumiseen voi hakea rahoitusta yhdellä hakemuksella. Olennaista on, että kyseessä on yrityksen normaalista toiminnasta poikkeava hanke, joka edistää yrityksen kasvua, kehittymistä tai kansainvälistymistä.  Pienin myönnettävä tuki on 5000 euroa. Investointeihin avustusta myönnetään pienille yrityksille 20 prosenttia ja keskisuurille yrityksille 10 prosenttia. Kehittämistoimiin tukea voi saada 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Investointituki

Investointituen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä on kasvusuunnitelma. Korvausinvestointeja ei rahoiteta. Tukea myönnetään tuotannollisten koneiden ja laitteiden hankkimiseen sekä niihin liittyviin aineettomiin investointeihin. Rakentamista tai käytettyinä hankittavia koneita ei rahoiteta yrityksen kehittämisavustuksella.

Investoinnin muu rahoitus kannattaa suunnitella huolella. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää osamaksulla hankittavaan koneeseen, mutta leasing-rahoituksella hankittavat koneet jäävät tuen ulkopuolelle. Vähintään 25 prosenttia investoinnista on rahoitettava sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea. Esimerkiksi Finnveran tai Euroopan investointirahaston takaukseen (esim. SME Initiative) voi liittyä julkista tukea ja yhteensovitus ELY-keskuksen yritysrahoituksen kanssa on tehtävä huolella.

Tukea myös kehittämiseen

Kehittämishankkeissa voi olla kyse liiketoimintaosaamisen kehittämisestä, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisestä tai kansainvälistymisestä. Tukikelpoisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi kustannukset, jotka aiheutuvat ulkopuolisista asiantuntijapalveluista, ulkomaisille messuille osallistumisesta, markkinakartoitusmatkoista, tuotekehityksessä tarvittavista raaka-aineista tai hanketyöhön palkattavan avainhenkilön palkkaamisesta.

Investointien tukeminen maaseutualueella

Investointia suunniteltaessa kannattaa selvittää, sijaitseeko yritys maaseutualueella. Maaseudulla sijaitsevat pienet yritykset voivat hakea investointeihinsa maaseudun yritystukea, jonka tukikohteet ovat monipuolisemmat kuin yrityksen kehittämisavustuksessa. Maaseudun yritystukea voi saada esim. tuotantotilojen hankkimiseen, rakentamiseen tai laajentamiseen sekä uusien tai käytettyjen koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen. Myös aineettomiin investointeihin on mahdollista saada tukea. Tukiprosentti on pääsääntöisesti 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista ja pienin myönnettävä tuki on 2000 euroa. Ennen investoinnin toteuttamista on mahdollista saada tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen 40–50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Ota yhteyttä ELY-keskukseen

Jos suunnittelet yrityksellesi investointi- tai kehittämishanketta, ota etukäteen yhteyttä ELY-keskukseen ennen tukihakemuksen jättämistä. Tällöin saat ohjeistusta tuen hakemiseen ja hankkeellesi voidaan löytää parhaiten soveltuva rahoitus. On hyvä muistaa, että yrityksen kehittämisavustus ja maaseudun yritystuki ovat toisistaan erillisiä tukimuotoja. Niitä haetaan eri asiointijärjestelmissä ja niiden hakumenettelyt eroavat jonkin verran toisistaan.

Yhteystiedot Kaakkois-Suomessa:

Yrityksen kehittämisavustus

  • Maija-Liisa Huovila, p. 0295 029 046
  • Riikka Huhtanen, p. 0295 029 123

Maaseudun yritystuki

  • Jukka Saarni, p. 0295 029 085
  • Anni Peltola, p. 0295 029 188
  • Leena Hyrylä, p. 0295 029 047

Päivitetty