Tiedotteet 2019

Vassorfjärdenin Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma valmistunut (Pohjanmaa)

Vassorfjärdenin Natura 2000-alueen (FI0800056) hoito- ja käyttösuunnitelmaa on valmisteltu vuosina 2016–2019 laaja-alaisessa työryhmässä. Samassa työryhmässä on etsitty keinoja Kyrönjoen alaosan ja suistoalueen tulvaongelmien vähentämiseksi. Suunnitelmat ovat erillisiä, mutta niiden laadinnassa on tehty yhteistyötä. Hoito- ja käyttösuunnitelma on nyt valmistunut ja siinä on huomioitu vuoden 2018 lopussa järjestetyn kuulemisen palaute.

Hoito-ja käyttösuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä on siitä saadun palautteen, työryhmän ja viranomaisten näkemyksen mukaan erityisen tärkeä jatkaa vesikasvillisuuden niittoa nykyisinkin niitettävillä alueilla sekä laidunnusta, joka pitää rantaniittyjä matalakasvuisena. Myös riistanhoidolliset toimet, kuten pienpetojen metsästys ovat linnuston kannalta erittäin tärkeitä. Kiireellisesti edistettävinä toimenpiteinä pidetään esimerkiksi Österfjärdenin, Björnholmenin ja Klockargrundin alueen niittoja, lintutornin rakentamista alueen valtatie 8:n läheisyyteen ja siihen liittyen opastekyltin laadintaa sekä kalojen poikastuotantoalueiden suojelua ja kalaston seurantaa.

Hoito- ja käyttösuunnitelmia laaditaan sellaisille alueille, joilla on laajempaa toimintojen ja luontoarvojen yhteensovittamisen tarvetta ja jotka näin ollen edellyttävät laajempaa eri yhteistyötahojen osallistamista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen 141 Natura 2000-alueesta 16 on arvioitu tarvitsevan hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Hoito- ja käyttösuunnitelmissa kuvataan alueen luonnon ja käytön nykytilaa, alueeseen kohdistuvia aroja ja uhkia, alueen käytön tavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja niiden edellyttämä seuranta. Suunnitelman työstämisessä hyödynnetään olemassa olevia tietoja, täydentäviä maastoinventointeja sekä alueen käyttäjien ja omistajien asiantuntemusta.

Työryhmässä on ollut mukana Mustasaaren kunta, Vöyrin kunta, Kvarkenin kalastusalue, vesialueen omistajat, pengerrysyhtiöt, maataloustuottajien liitto (ÖSP), lintu- ja luontotieteelliset yhdistykset, Intresseföreningen för en levande skärgård r.f., Metsähallitus, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Pohjanmaan liitto, Suomen riistakeskus sekä Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset. Työryhmässä valmistellusta suunnitelmasta Kyrönjoen alaosan ja suistoalueen tulvaongelmien vähentämiseksi on tehty erillinen tiedote.

Suuri osa suunnittelualueesta, noin 1 422 hehtaaria, kuuluu myös lintuvesien suojeluohjelmaan. Alue on kansainvälisesti merkittävä kosteikkoalue ja on kuulunut Ramsar-sopimuksen kansainvälisesti arvokkaiden kosteikkoalueiden luetteloon vuodesta 2004 lähtien. Alueesta suurin osa on yksityisomistuksessa olevaa luonnonsuojelualuetta ja n. 63 hehtaaria on valtion omistuksessa olevaa maata. Suurin osa, noin 77 %, koostuu vesialueesta, loput ovat sekametsää ja ranta- ja suokasvillisuutta.

Lisätietoja:

  • Leena Rinkineva-Kantola, Luonnonsuojeluyksikön päällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 920, leena.rinkineva-kantola@ely-keskus.fi
  • Lise-Lotte Flemming, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, puh. 040 663 9527, lise-lotte.flemming@metsa.fi
  • Olav Jern, työryhmän puheenjohtaja, puh. 044 320 6567

Päivitetty