Tiedotteet 2019

Vähäjoen veden käyttöä kastelu-, uima- ja talousvetenä tulee välttää (Varsinais-Suomi)

Vähäjoen happipitoisuudet palanneet normaalille tasolle, suolistoperäisten bakteerin määrät edelleen korkeita.
 

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Turun kaupunki tiedottavat:

Turun Vähäjoen happipitoisuudet ovat palautuneet normaaleiksi tai lähes normaaleiksi. Heinäkuun 22. päivä otetuissa näytteissä happipitoisuus vaihteli 6,4 - 8,2 mg/l välillä. Veden happipitoisuus joessa laski ja happi käytännössä loppui Turun Orikedolla sijaitsevan Ekopartnerit Turku Oy:n tulipalon jälkeen kesäkuun lopussa ja heinäkuun alussa, jolloin Vähäjokeen kulkeutui sammutusvesien mukana happea kuluttavaa ainesta.

Suolistoperäisten bakteerien määrät Vähäjoessa olivat 22. heinäkuuta otettujen vesinäytteiden perusteella yhä poikkeuksellisen korkeita, vaikka olivatkin huomattavasti alempia kuin heinäkuun alkupuolella. Bakteeripitoisuudet ylittävät tulosten perusteella uimavedelle ja kasteluvedelle asetetut raja-arvot.

Turun kaupungin ympäristöterveys kehottaa välttämään toistaiseksi Vähäjoen veden käyttöä kastelu-, uima- tai talousvetenä.

Haitallisten aineiden määrät laskeneet

Hulevesiputkesta, jota pitkin myös palopaikan sammutusvedet Vähäjokeen kulkeutuivat, sekä Vähäjoesta mitattiin palon aikana ja noin viikko sen jälkeen useiden haitallisten aineiden pitoisuudet. Tulokset ovat nyt valmistuneet. Hulevesiputkesta tulevassa vedessä monien aineiden pitoisuudet olivat kohonneet, samoin kuin Vähäjoessa lähinnä hulevesiputkea otetussa näytteessä. Erityisesti useiden fenolisten yhdisteiden pitoisuudet olivat kohonneita. Yhden fenolisen yhdisteen (pyrokatekoli) pitoisuus ylitti rajan, joka voi olla kaloille tappava. Joessa ei kuitenkaan havaittu tuolloin kuin yksittäisiä kuolleita kaloja. 4. heinäkuuta eli viikko palon jälkeen hulevesiputken päästä otetussa näytteessä haitallisten aineiden määrä ja pitoisuudet olivat jo laskeneet. Pyrokatekolin pitoisuus oli tuolloin jo alle määritysrajan.

Bakteerien alkuperää selvitetään

Vähäjokeen Orikedon alueelta purkautuvista hulevesistä tulipalon jälkeen otetuista vesinäytteistä havaittujen korkeiden bakteeripitoisuuksien vuoksi Varsinais-Suomen ELY-keskus selvittää yhdessä Turun kaupungin kanssa myös Topinojan jätehuoltoalueen suunnalta tulevien hulevesien haitta-aine- ja bakteeripitoisuuksia ja niiden alkuperää.  ELY-keskus teki 22.7.2019 valvontakäynnin Gasum Oy:n Turun Topinojan jätehuoltoalueella sijaitsevalle biokaasulaitokselle. Valvontakäynnin tarkoituksena oli selvittää laitoksen hulevesien johtamisjärjestelyt ja näytteenottotarve laitoksen hulevesien bakteeripitoisuuksien selvittämiseksi. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy otti 25.7.2019 vesinäytteet ELY-keskuksen laatiman näytteenotto-ohjelman mukaisesti.

Analyysitulosten perusteella Gasumin Topinojan biokaasulaitoksen alueen hulevedet sisältävät suolistoperäisiä bakteereja. Niiden kulkeutumista Orikedon alueen ojiin ja edelleen Vähäjokeen selvitetään.  Vähäjokeen purkautuvien vesien aiempien vesinäytetulosten perusteella on todennäköistä, että alueella on edelleen muitakin päästölähteitä, joista peräisin olevat bakteerit tietyissä olosuhteissa päätyvät Vähäjokeen. Lisäksi aiempien selvitysten perusteella tiedetään, että jokeen päätyy bakteereja myös ylempää joen varrelta. Selvitystä jatketaan.

 

Lisätietoja antavat:

Ympäristöterveyspäällikkö Olli Sjövall, Turun kaupungin ympäristöterveys, p. 050 407 1524 (veden käyttö)

Johtava asiantuntija Janne Suomela, Varsinais-Suomen ELY-keskus p. 0295 022 947 (Vähäjoen bakteeri- ja ainepitoisuudet)

Ylitarkastaja Kimmo Pakarinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus p. 0295 022 922 (Laitosten ympäristölupien valvonta ja bakteerien alkuperän selvitys)

 


Päivitetty