Tiedotteet 2019

Suhdannetilanne yleisesti vielä myönteinen - huoli osaavan työvoiman saatavuudesta kasvanut (Etelä-Savo)

Etelä-Savon yritysten kehitysnäkymät näyttävät yleisesti vielä myönteisiltä, vaikka talouden kasvussa ei ole aivan pysyttykään maan keskimääräisessä kasvuvauhdissa. Alueen työllisyystilanne on selkeästi pa­rantunut ja joillakin aloilla alkaa olla vaikeuksia osaavan työvoiman saamisessa. Työvoiman kysynnän vilkastuminen on tuonut esiin sen, että tarjolla olevan työvoiman ammattitaito, henkilökohtaiset ominai­suudet ja työtoi­veet eivät aina kohtaa työnantajien odotuksia. Myös tilastoidut rekrytointiongel­mat ovat selvästi lisääntyneet Etelä-Savossa.

Palvelualat maakunnan suurin työllistäjä

Palvelualat työllistävät hyvin Etelä-Savossa. Maakunnan työllisistä kaksi kolmesta toimii palvelualoilla. Jalostuksen toimialoilla työskentelee vajaa neljännes ja alkutuotannossa joka kymmenes työllisistä.

Pk-yritysvaltaisessa Etelä-Savossa yrittäjien osuus työllisistä on maan toiseksi korkein. Kasvuyritysten määrä on vähäinen. Yritysten panostukset tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat vähäiset, mikä hidastaa uusien innovaatioiden syntymistä ja työllisyyden kasvua. Myös investoijien varovaisuus, supistuvat paikallismarkkinat ja yritystoiminnan jatkajien vähäisyys ovat haasteita.

Metsäsektorilla epävarmuutta lisäävät kauppapoliittiset jännitteet, brexit-tilanne ja velkaongelmat, joiden takia maailmantalouden kasvu voi olla ennakoitua hitaampaa.

Teknologiateollisuuden sisällä on tiettyjä aloja, joissa kehitys on vahvaa, mm. meriteollisuuden alihankinta, mutta myös niitä, joihin maailmantalouden hiljentyminen alkaa vaikuttaa. Maailmantalouden heikentyminen näkyy teknologiateollisuudessa uusien tilausten määrässä. Koska tilauskanta on vielä ihan hyvällä tasolla, niin arvio on, että liikevaihto syksyllä on edelleen sama tai jopa suurempi kuin vuosi sitten. Epävarmaa on, mitä tapahtuu siitä eteenpäin tulevaisuudessa. Yrityskohtaiset erot tulevat kasvamaan. Yritysten väliset erot liikevaihdon, taloustilanteen kuin myös työllisyystilanteen osalta tulevat jatkossa kasvamaan ja näkymä ennen kaikkea lyhentymään.

Rakentamisen suhdannenäkymä Etelä-Savossa on myönteinen. Rakennusten korjausvelka on kasvanut matalan investointitason aikana. Korjausrakentamisen volyymi on hienoisessa kasvussa.

Viljelijöiden luottamus tulevaisuuteen on lisääntymässä. Maatalouden kolmen heikon vuoden jälkeen kevään ja alkukesän 2019 hyvien säiden myötä tilanne näyttää paremmalta. Etelä-Savossa tämä ilmenee maatalouden investointien lisääntymisenä ja tuotannon laajennuksina kotieläintiloilla.

Matkailutoimialan näkymät positiiviset

Palvelualoilla ja kaupassa kasvu on Etelä-Savossa ollut hitaampaa kuin maassa keskimäärin. Myös henkilöstömäärän kehitys on ollut varsin tasaista. Palvelualoista matkailulla ja vapaa-ajan asutuksella on Etelä-Savossa suuri merkitys. Matkailutoimialan näkymät ovat yleisellä tasolla positiiviset. Etelä-Savossa on panostettu vuosia matkailun kehittämiseen. Yksityisten investointien ohella erityisesti Saimaa Geoparkin statuksen hakeminen, ylimaakunnalliset hankkeet ja Järvi-Suomen peruskirjan laatiminen ovat viime vuosina olleet suurimpia satsauksia matkailualalle.  Kaupan alan kehitysnäkymiä Etelä-Savossa rajoittavat verkkokaupan kasvu, automatisaatio sekä hidas ostovoiman kehitys. Alan työllisyyden arvioidaan edelleen pienenevän.

Osaavaa työvoimaa tarvitaan

Erityisen suuria työvoiman saantivaikeudet ovat sosiaali- ja terveysalalla, ja alan työvoiman tarve pysyy korkeana suhdannetilanteesta riippumatta. Samoin metalliteollisuudessa työvoiman - erityisesti hitsaajien ja koneistajien - kysyntä tulee olemaan suurta alan työntekijöiden ikärakenteen ja lähivuosina tapahtuvien eläköitymisten takia. Etelä-Savon seutukunnat ovat keskenään erilaisessa tilanteessa sikäli, että Pieksämäen seutukunnassa työvoimareservit lähes ammattiin kuin ammattiin ovat erityisen niukat.

Etelä-Savon kehitysnäkymiä arvioitiin jälleen ELY-keskuksen johdolla elokuussa laajan asiantuntijajoukon voimin osana työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset kehitysnäkymät -katsausta.

Tarkemmat tiedot alueen tilasta ja kehitysnäkymistä käyvät ilmi Etelä-Savon alueelliset kehitysnäkymät -raporttiosiosta.

Linkki:

Lisätietoja:      

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 162, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi                                   

Palvelujohtaja Kari Joutsalainen, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 0295 044 054, kari.joutsalainen(at)te-toimisto.fi (työvoima-asiat)


Päivitetty