Tiedotteet 2019

Salon ja Someron vedenhankintayhteistyö (Varsinais-Suomi)

Tavoitteena on turvata vesilaitosten toimintavarmuus sekä riittävä vedensaanti optimoidulla vedenotolla ja uusilla johtoyhteyksillä pitkälle tulevaisuuteen.

Salon Kiikalan vedenottohanke valmistui vuonna 2006, jonka jälkeen on kuitenkin todettu, että alueelta ei saada käyttöön pohjavesitutkimusten perusteella oletettua vesimäärää. Vesimäärän saamiseen vaikuttaa alueen luontoarvojen vaarantuminen. Ottamoille myönnetty määräaikainen lupa on päättynyt 31.1.2018 ja uusi lupahakemus on hylätty AVI:n käsittelyssä lokakuussa 2018. Salon kaupunki on joutunut tilanteeseen, jossa on tarvetta suunnitella uusia vedenhankinnan ratkaisuvaihtoehtoja myös kaupungin ulkopuolelta. Suunnitelman tavoitteena on vedenhankinnan turvaaminen jatkossa huomioiden myös lyhyt- ja pitkäkestoiset häiriötilanteet. Suunnittelussa selvitettiin alueen nykyinen ja vuoteen 2040 ulottuva vedentarve sekä kehittämistarpeet.

Salon vesivarat riittämättömiä

Suunnittelun aikana todettiin, ettei Salossa veden hankinnan tehostaminen ole mahdollista nykyisellä vedenhankintajärjestelmällä. Vedenoton lisääminen lisäisi merkittävästi käsittelyn tarvetta, joka kasvattaa vedenhankinnan kustannuksia sekä lisää riskiä pohjaveden laadun heikkenemiselle, jos vedenotto tapahtuu jatkuvasti pohjavesialueiden antoisuuksien ylärajoilla. Someron vesivarat ja pohjaveden ottoluvat ovat riittäviä omaa tarpeeseen ja mahdollistavat myös myynnin muualle.

Toteutus kahdessa vaiheessa - Toisessa vaiheessa turvaudutaan Turun seudun tekopohjaveteen

Suunnitelmaratkaisuksi valittiin vaiheistettu yhdistelmä vaihtoehtotarkasteluissa esitetyistä hankkeista. Ensimmäisessä vaiheessa yhdistetään Someron ja Salon vesijohtoverkostot toisiinsa. Toisessa vaiheessa Salossa siirryttäisiin käyttämään osittain Turun Seudun Vesi Oy:n toimittamaa vettä. Suurin osa Salon nykyisistä vedenottamoista kuitenkin säilyisi edelleen käytössä, mutta uusi toimintavarmempi vesilähde mahdollistaisi heikompilaatuisten vedenottokaivojen poistamisen käytöstä ja vedenottomääriä voitaisiin tasata nykyisestä. Suunnitelmaratkaisu ei poissulje nykyisten käynnissä olevien vedenottohankkeiden, kuten Kukinhuoneenharjun vedenoton, tarpeellisuutta. Valitulla suunnitelmaratkaisulla vastataan parhaiten suunnitelmalle asetettuihin tavoitteisiin ja sen avulla voidaan parantaa suunnittelualueen toimintavarmuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ratkaisumalli antaa myös mahdollisuuden kehittää Paimion ja Sauvon vedenhankintaa samassa yhteydessä, kun suunnitellaan vedenottoa Turun suunnasta.

Ensimmäisen vaiheen rakentamiskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 2,9 M€ ja toisen vaiheen 8,6 M€.

Kuntien päätöksillä ratkaistaan vesihuollon tulevaisuus alueella

Suunnitelma valmistui elokuun lopussa ja se on toimitettu vaikutusalueen kuntiin lausunnolle. Näiden lausuntojen perusteella päätetään toteutettavista jatkotoimenpiteistä ja aikatauluista.
 

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Jyrki Lammila puh. 0295 022 890


Päivitetty