Tiedotteet 2019

Pohjavesialueiden geologista rakennetta selvitetään Hollolan Salpakankaalla (Päijät-Häme)

Hollolan Salpakankaan pohjavesialueella aloitetaan geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvittäminen. Hankkeen maastotyöt alkavat viikolla 33 ja koko rakenneselvitystyö valmistuu tammikuussa 2020. Tutkimukset sijoittuvat Hälvälän ampuma-alueen ja Koneharjun-Riihelän väliselle alueelle Salpausselkää.

Tutkimusalueella kairataan maaperää kallioperään saakka kuudessa pisteessä ja pisteisiin asennetaan pohjaveden havaintoputket. Laajemmin kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan painovoimamittausten avulla. Painovoimamittausta tehdään noin 33 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2-3 henkilön mittausryhmä. Tutkimukset tehdään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja ympäristölle.

Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja maaperäkairausten avulla hankitaan uutta tietoa tutkimusalueen pohjaveden virtaussuunnista ja virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua, pohjaveden suojelua, vedenhankinnan turvaamista sekä pohjaveden seurantaa. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista. Salpakankaalle on sijoittunut paljon eri toimintoja, joten tarkemman pohjavesitiedon saaminen alueelta on tärkeää.

Geologinen rakenneselvitys on Geologian tutkimuskeskuksen, Hollolan kunnan, Hämeen ELY-keskuksen, Lahti Aquan, Lahden kaupungin ja 2. Logistiikkarykmentin yhteistyöhanke. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus.


 

Lisätietoja:

Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230
Geologi Jukka Ojalainen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 020 550 2597
Vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson, Hollolan kunta, puh. 044 780 1182

 

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Päivitetty