Tiedotteet 2019

Pohjapato saa vahvaa kannatusta Nuuta-, Ruta- ja Kortejärvien asukkailta (Pirkanmaa)

Urjalassa sijaitsevan järviketjun vesitaloudellisessa kehittämistyössä on kartoitettu kevään ja kesän aikana asukkaiden näkemyksiä järvien vedenkorkeuden säännöstelystä ja vesien tilasta. Luontoselvitykset ovat täydessä vauhdissa ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Nuutajärven, Rutajärven ja Kortejärven käyttäjien näkemyksiä on selvitetty laajassa kyselyssä, johon on vastannut 184 henkilöä. Suurin osa vastaajista on Rutajärven alueelta. Suhteutettuna rantakiinteistöjen (341*) määrään kyseessä on hyvä otos.

Suurin osa vastaajista pitää järvien vedenlaatua jonkin verran tai paljon huonompana viime vuosiin verrattuna. Tosin vastauksista on nähtävissä, että suuri osa on myös sitä mieltä, että muutosta ei ole ollut tai tilanne on jonkin verran parempi.

Kuvio asukkaiden kokemasta vedenlaadun muuttumisesta

Lähes puolet vastaajista kannattaa säännöstelyn ylärajan ja vedenkorkeuden nostoa kesällä. Yli puolet vastaajista kannattaa nykyisen säännöstelypadon korvaamista pohjapadolla.

Kuva pohjapadon kannatuksesta

Säännöstelyn vaikutukset ja vesien tila nousivat esille myös Urjalan yhteiskoululla 13. kesäkuuta järjestetyssä tilaisuudessa. Useissa puheenvuoroissa korostettiin, että Nokorin nykyisen säännöstelypadon korvaava pohjapato olisi hyvä ja pysyvä ratkaisu järvien tilanteen parantamiseksi. Tosin esille nostettiin myös huoli maanviljelylle aiheutuvasta haitasta.

Tilaisuuden järjestelyistä ja kyselyn toteuttamisesta vastasi Sitowise Oy. Tilaisuuden yhteenveto ja kyselyn tarkemmat tulokset sekä koko alueelta että järvittäin ovat saatavilla ymparisto.fi -verkkopalvelusta osoitteessa www.ymparisto.fi/saannostely/urjala.

Luontoselvitykset loppusuoralla

Säännöstelyn vaikutuksia luontoarvoihin on kartoitettu keväällä ja kesällä 2019. Työssä on tehty paljon maastokäyntejä ja otettu ajantasaiset ilmakuvat. Maastotyöt jatkuvat vielä syyskuussa. Selvityksen raportti valmistuu loppuvuonna. Selvityksen laatii FCG Consulting Oy.

Syksyn aikana laaditaan lisäksi selvitys säännöstelyn vaikutuksista maanviljelyyn. Valmistuttuaan selvitykset ovat saatavilla osoitteessa www.ymparisto.fi/saannostely/urjala.

Jatkotyö on vielä auki

Säännöstelyn kehittäminen on jatkossa kiinni selvitysten tuloksista sekä yhteistyöstä asianosaisten välillä. Vaihtoehtoina on muuttaa nykyistä säännöstelylupaa erilaisia vesitilanteita paremmin huomioon ottavaksi tai lopettaa säännöstely kokonaan rakentamalla yksi tai useampi pohjapato.

- Olkoon ratkaisu kumpi vaan, muutokseen tarvitaan vesilain mukainen lupa. Lupahakemuksella tulee olla lisäksi hakija, toteaa vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Taustaselvitysten jälkeen ELY-keskus pystyy osallistumaan tällaisiin hankkeisiin esimerkiksi rahoittamalla osan pohjapadon suunnittelusta, rakentamisesta sekä siihen liittyvistä lupamaksuista ja mahdollisista korvauksista valtionavustuksella.

 

* Kiinteistöt, joissa on maastotietokannan rakennuksia.

 

Lisätietoa hankkeesta

www.ymparisto.fi/saannostely/urjala

 

Lisätietoa


Päivitetty