Tiedotteet 2018

Nolla liikennekuolemaa asetetaan Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuustavoitteeksi (Kaakkois-Suomi)

Lappeenrannan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet. Kunnianhimoisena tavoitteena on saavuttaa nolla liikennekuolemaa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää monipuolisten, liikenneturvallisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamista sekä laajaa eri viranomaisten ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Keskeiset toimet tuleville vuosille on koottu liikenneturvallisuussuunnitelmiin.

Viiden kunnan suunnitelmat tehtiin yhteisenä prosessina

Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat laadittiin kuntien ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Työssä olivat mukana myös Liikenneturva ja Kaakkois-Suomen poliisilaitos. Liikenneturvallisuuden nykytilaa kartoitettiin asukkaille ja koululaisille suunnatuilla kyselyillä sekä onnettomuustarkasteluilla. Kartoituksissa esiin nousseisiin ongelmiin suunniteltiin toimenpiteitä ja ratkaisuja liikenneympäristön parantamisen sekä liikennekasvatuksen ja viestinnän keinoin.

Esimerkin näyttäminen ja vastuullinen liikkuminen painopisteinä

Liikenneonnettomuuksien taustalla on lähes aina mukana inhimillinen tekijä. Liikkujien asenteisiin ja käyttäytymiseen vaikutetaan suunnitelmallisella liikennekasvatus- ja tiedostustyöllä. Työtä ohjaamaan asetettiin seudun kunnille yhteiset liikennekasvatustyön painopisteet. Näistä tärkein oli vanhempien ja muiden aikuisten lapsille ja nuorille antama esimerkki.

Seudun kuntien liikennekasvatus- ja tiedotustyössä painotetaan vastuullisen liikkumisen teemoja, kuten ajonopeuksia, toisten huomioimista, suojateiden kunnioittamista, tarkkaavaisuutta, turvalaitteiden käyttöä ja ajoterveyttä. Erityisesti edistetään omin voimin liikkumista eli turvallista kävelyä ja pyöräilyä. Suunnitelmiin on kirjattu painopistealueiden tarkemmat toimenpide-ehdotukset. Mopoilijoiden turvallisuuden parantamiseksi suunnitelmiin on kirjattu nuorille ja heidän vanhemmilleen suunnattuja toimenpiteitä.

Pieniä ja tehokkaita liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä

Liikenneympäristön toimenpiteiden suunnittelussa pääpaino oli pienissä ja kustannustehokkaissa toimenpiteissä, joilla voidaan nopeasti vaikuttaa havaittuihin ongelmiin. Toimenpiteissä kiinnitettiin erityistä huomiota turvalliseen jalankulku- ja pyöräily-ympäristöön ajoneuvoliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta unohtamatta.

Suurin osa esitetyistä toimenpiteistä on pieniä liikennemerkkien ja tiemerkintöjen täsmennyksiä, suojateiden havaittavuuden parantamisia sekä näkemäraivauksia ja nopeusrajoitusmuutoksia. Merkittävimpänä mt 409 Taipalsaarentien nopeusrajoitus, joka yhtenäistetään 70 km/h:ssa välillä Lappeenranta-Saimaanharju. Muutoksen myötä mopot tullaan jatkossa sallimaan Taipalsaarentien varren kevyen liikenteen väylällä Piiluvan leirikeskuksen ja Voisalmentien liittymien välillä.

Kaikkien kuntien toimenpiteet koottiin toteuttamisohjelmaksi sisältäen toimenpideluettelot ja -kartat, kustannusarviot sekä kiireellisyysluokat.

Kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä seurataan suunnitelman toteutumista

Liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat kunnan tekninen toimi sekä ELY-keskus. Liikennekasvatusta ja -viestintää tehdään eri hallintokuntien toimesta ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja suunnitelman toteutumista seurataan kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä, joissa on edustettuna eri hallintokunnat sekä keskeiset yhteistyökumppanit. Suunnitelman myötä Savitaipaleelle ja Lemille perustettiin vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liikenneturvallisuustyöryhmä (muissa kunnissa toimivat ryhmät olivat jo ennestään).

Suunnitelma-aineistot kunnittain:
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kaakkois-suomi-kuntakohtainen-liikenneturvallisuus 

Lisätietoja:

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sonja Lehtonen, p. 0295 029 385
- Lappeenrannan kaupunki, Timo Kalevirta, p. 040 637 4400
- Lemin kunta, Markku Immonen, p. 0400 150 651
- Luumäen kunta, Erik Forstén, p. 040 844 5593
- Savitaipaleen kunta, Vesa Roiko-Jokela, p. 0400 558 063
- Taipalsaaren kunta, Samuli Kakko, p. 040 774 9252
- Sitowise Oy, Noora Airaksinen, p. 0400 922 372


 


Päivitetty