Tiedotteet 2018

Määräaikaisen hakumenettelyn avaaminen hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi

TAUSTA
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 1093/2014 18 pykälän 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö voi päättää, että tuki myönnetään määrätyille toimenpiteille määräaikaisessa hakumenettelyssä. Maa- ja metsätalousministeriö voi tällöin päättää hakuajan asettamisesta ja hakumenettelyn aloittamisesta.

Maa- ja metsätalousministeriö on 4.12.2015 (dnro 1887/04.04.03.00/2015) antamalla päätöksellään päättänyt, että tiettyihin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014 - 2020 toimenpiteisiin myönnetään Manner-Suomessa tukea ainoastaan määräaikaisissa hakumenettelyissä. Päätöksen mukaan määräaikaiset hakumenettelyt avataan erikseen tehtävällä ilmoituksella.

PÄÄTÖS
Maa- ja metsätalousministeriö avaa tällä päätöksellä hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamisen toimenpiteen (artikla 40.1.h). Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvausperiaatteet on kuvattu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman luvussa 4.5. Hakumenettely koskee vuoden 2017 aikana syntyneiden saalisvahinkojen korvaamista.

Hakuaika päättyy 1.10.2018. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (www.mavi.fi/htrra) puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella 1.10.2018 klo 16.15 mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon.

Hakemuksia voidaan hallinnon toiminnan tehostamiseksi käsitellä hakuajan kuluessa esimerkiksi siten, että 31.7.2018 mennessä saapuneet hakemukset käsitellään yhdessä erässä, 31.8.2018 mennessä saapuneet hakemukset toisessa erässä ja loput hakemukset hakumenettelyn päättymisen jälkeen.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa liitteenä olevat toimenpidekohtaiset hakuohjeet hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseen.

Liitteet:

Päätös: Hyljekorvausten määräaikainen hakumenettely

Hakuohje: Hylje- ja merimetsokorvaus

Ansökningsanvisning: säl- och skarvkompensation

 


Päivitetty