Tiedotteet 2019

Kajaanin Romu Oy:n tilanne ympäristöluvan valvonnassa (Kainuu)

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on Kajaanin Romun Majasaaressa olevan käsittelylaitoksen ympäristölupaa valvova ympäristönsuojeluviranomainen. Käsittelylaitoksella murskataan metalliromua. Laitoksella on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 12.5.2017 myöntämä ympäristölupa. Ympäristölupa on lainvoimainen. Laitosta kutsutaan Saunakankaan laitokseksi. Se sijaitsee Majasaaressa lähellä Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätekeskusta.

Kainuun ELY-keskuksella on käynnissä valvonnallisena toimenpiteenä hallintopakkomenettely (päätös annettu 1.10.2018) liittyen Kajaanin Romun Saunakankaan laitoksen toimintaan, koska yhtiön käsittelylaitos on ollut ympäristöluvan vastaisessa tilanteessa. Hallintopakkoprosessia on edeltänyt yhtiölle 21.9.2017 annettu huomautus jätteiden varastointia koskevista ympäristöluvan vastaisuuksista sekä 14.11.2017 yhtiölle annettu kehotus saattaa laitos ympäristöluvan mukaiseen tilaan.

Toiminnanharjoittaja on tehnyt useita toimenpiteitä, jolla ympäristöluvan vastaisuutta on vähennetty. Fluffijätettä on esimerkiksi ajettu Riihimäen Fortumin voimalaitokselle polttoon polttolaitoksen vastaanottomahdollisuuksien rajoissa. Myös uusi ympäristölupahakemus on vireillä. Yhtiön murskauslaitoksen toimintaa ei ole keskeytetty ympäristöluvan valvontaviranomaisen toimesta, koska laitos ei aiheuta välitöntä ympäristö- tai terveyshaittaa. Ympäristöluvassa ei ole annettu sellaisia päästörajoja, joita yhtiö olisi rikkonut. Ympäristöluvan rikkomus liittyy jätteiden, etenkin fluffin eli SLF-jakeen varastointiin ja sallittujen varastointimäärien ylitykseen.

Toiminnan ympäristövaikutukset

Kajaanin Romun laitos on aiheuttanut metallikuormitusta hulevesien purkautumisen kautta laitoksen lähiojaan. Ympäristövaikutukset ovat paikallisia, eivätkä ne ole ulottuneet alapuoliseen vesistöön. Ympäristöön purkautuvan pintaveden metallipitoisuudet ovat ajoittain ylittäneet moninkertaisesti yläpuolisen vertailupisteen pitoisuudet. Maastoon purkautuvassa vedessä on ollut myös ajoittain pieniä määriä öljyhiilivetyjä. Tutkituille metallien ja öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuuksille ei ole ympäristöluvassa annettu päästörajoja. Myös pohjavedessä on ajoittain havaittu kohonneita metallipitoisuuksia, mutta vuoden 2018 pohjaveden metallipitoisuudet alittivat pohjaveden ympäristölaatunormit.

Ympäristöön laitosalueen valumavesistä aiheutuva kuormitus on ollut seurausta jätteiden ympäristöluvan vastaisesta varastoinnista. Fluffikasan ulottuminen laitosalueen ulkopuolelle ja ympärysojaan havaittiin keväällä 2017 tehdyssä määräaikaistarkastuksessa. Tuolloin sadevesivaluma on kulkeutunut kasasta suoraan ympärysojaan kulkematta laitoksen huleveden käsittelyn kautta. Toiminnanharjoittajaa huomautettiin asiasta. Syksyllä 2017 pidetyssä tarkastuksessa todettiin, että tilanne oli korjattu. Välivarastokasa oli siirretty kokonaisuudessaan laitosalueelle.

Toimintaympäristön kehittämisen ympäristövaikutuksia arvioidaan parhaillaan

Majasaaressa on käynnissä toiminnan laajentamisen ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA, jossa hankevastaavana on Kainuun jätehuollon kuntayhtymä. Yksi jätteen polton yksi toteutusvaihtoehto sijoittuu Kajaanin Romun laitosalueelle. Jätteen polttolaitoksen kapasiteetti on 26 000 t/a. Käynnissä olevassa toiminnan laajentaminen Majasaaren jätekeskuksessa –hankkeessa suunnitellaan myös vaarallisen jätteen käsittelykenttä ja loppusijoitusalue. Nämä toteutuessaan ratkaisisivat pitkä aikavälillä Kajaanin Romun fluffi-jätteen käsittelyn ongelmat.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely saadaan päätökseen tammikuussa, jolloin ELY-keskus antaa perustellun päätelmän. Tämän jälkeen toiminnanharjoittaja voi hakea laitokselle ympäristölupaa. Lisätietoja YVA-hankkeesta: www.ymparisto.fi/majasaari/YVA

Liite:

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus, ympäristöasiantuntija Tatu Turunen, puh. 0295 023 892.


Päivitetty