Tiedotteet 2019

Kainuun ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Mondo Mineralsin Uutelan kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Kainuu)

Mondo Mineralsin Uutelan kaivos sijaitsee Sotkamon kunnan Jormaskylässä, noin 23 km keskustaajaman lounaispuolella. Uutelan kaivoksen laajentamisen ympäristövaikutuksia on arvioitu ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Uutelan kaivoksen laajentamisen hankkeeseen sovelletaan lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Yhteysviranomaisena menettelyssä on toiminut Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankevastaava on Mondo Minerals Branch B.V Finland.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkasteltu kolmea eri vaihtoehtoa, joista kaksi koskevat kaivoksen laajentamista. Hankkeen vaihtoehdossa 0 toimintaa ei laajenneta. Hankkeen vaihtoehdossa 1 kokonaislouhinnan arvioidaan kasvavan 1,3 Mt vuodessa, ja vaihtoehdossa 2 vuosittainen louhintamäärä olisi enimmillään 1,8 Mt, kun uusi Viinakorven esiintymä hyödynnetään. Kaivoksen nykyiset vesienkäsittelyaltaan siirretään avolouhoksen laajentumisen tieltä, ja uudet vesienkäsittelyrakenteet mitoitetaan vastaamaan kasvaneen toiminnan kokoluokkaa. Mahdollisten laajennusten myötä myös sivukiven määrä kasvaa, ja sille on tarpeen perustaa uusi läjitysalue. Tämän lisäksi nykyistä sivukivialuetta laajennetaan. Mikäli Uutelan avolouhoksen kaakkoispuolella sijaitsevaa Viinakorven esiintymää hyödynnetään avolouhoksena (7,5 ha) vaihtoehdon 2 mukaisesti, kaivospiiri olisi laajimmillaan noin 150 ha, kun se nyt on noin 50 ha.

Arviointiselostuksesta annettiin 11 lausuntoa ja kaksi mielipidettä, jotka ovat esitetty hankkeen YVA-sivuilla. Yhteenveto annetuista lausunnoista ja mielipiteistä on perustellussa päätelmässä.

Perustellussa päätelmässä todetaan, että ympäristövaikutusten arviointi täyttää YVA-lain ja -asetuksen sisältövaatimukset ja on laadultaan kokonaisuutena riittävä. Hankkeen ja sen vaihtoehtojen merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset pohjaveteen ja vesistöihin sekä melu-, tärinä-, liikenne- ja maisemavaikutukset. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan vaikutuksien aiheuttama muutos voidaan arvioida kohtalaisiksi.

ELY-keskuksen perusteltu päätelmä ja annetut lausunnot sekä mielipiteet ovat luettavissa ympäristöhallinnon YVA-sivuilta:

Lisätietoja:

Kainuun ELY-keskus, johtava ympäristöasiantuntija Joni Kivipelto, p. 0295 023 904, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty