Tiedotteet 2019

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
 • vesistöjen kunnostuksiin ja vesien hoitoon
 • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön

Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin. Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille.

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 2.12.2019. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2020 talousarviossa niihin määrärahat.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito
Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, entisöimiseen sekä kohteita koskevien inventointi- ja korjaussuunnitelmien laadintaan. Avustusta voivat hakea rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.

Saariston ympäristönhoito
Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet sekä luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille, että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Vesistökunnostukset sekä vesien- ja merenhoito
Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki-, rannikko- ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Vesiensuojelun tehostamisohjelmalla (2019–2023) tuetaan erityisesti rehevien järvien, merenlahtien ja virtavesien tilaa parantavia kunnostushankkeita sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä. Uusien avustettavien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää aikaisemmissa hankkeissa saavutettuja hyviä tuloksia, kokemuksia sekä verkostoja ja verkostomalleja. Tuettavien hankkeiden arvioinnissa ja priorisoinnissa huomioidaan hanketyypistä riippuen mm. kohdevesien tila ja onko toimenpiteen tarve tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa. Tärkeitä kriteereitä ovat myös valmiudet hankkeen käynnistämiseen ja se miten laajasti toimenpiteet palvelevat alueen asukkaita ja virkistyskäyttöä. Arvioinnissa huomioidaan myös ovatko hankkeen tulokset hyödynnettävissä muissa kohteissa, ja miten hankkeen vaikutuksia voidaan seurata sekä onko hankkeen muu rahoitus varmistettu. Haja-asutuksen jätevesineuvontaan ei osoiteta määrärahoja.

Tulva- ja kuivuusriskien hallinta sekä vesiluonnonvarojen kestävä käyttö
Vesitaloushankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen, vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen tai aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea on mahdollista suunnata myös tulvasuojelun ja peltojen vesienhallinnan edistämiseen. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen. 

Kalataloudelliset kunnostukset
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa, kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa vuosille 2016–2021. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan myös kansallista ohjelmaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

Ympäristökasvatus ja -valistus
Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja ‑valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali. Syksyn 2019 haussa painotetaan mm ilmastokasvatusta, luonnon monimuotoisuuden merkityksen ymmärtämistä ja osallisuutta kulttuuriympäristöjen hoidossa.

Haku

Avustusta on haettava ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. Hakemukset on toimitettava viimeistään 2.12.2019. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Kalataloutta koskevat avustushakemukset tulee toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Avustusten hakuaika päättyy 2.12.2019. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen puitteissa.

Avustushakemukset ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin tulee toimittaa Keski-Suomen ELY-keskukseen. Avustusten hakuaika päättyy 2.12.2019.

Toimitusosoitteet:

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 156, 60101 Seinäjoki
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus (kalataloudelliset kunnostukset): kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi, tai postitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku
 • Keski-Suomen ELY-keskus (ympäristökasvatus ja -valistus): kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai postitse Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä

Linkit:

 

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa:

Rakennusperinnön hoito:

 • Ylitarkastaja Juhani Hallasmaa, puh. 0295 027 458

Saariston ympäristönhoito:

 • Ylitarkastaja Hannu Mahla, puh. 0295 027 874

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat:

 • Alueidenkäyttö- ja vesihuoltoyksikön päällikkö Jyrki Palomäki, puh. 0295 027 894
 • Etelä-Pohjanmaa: Ylitarkastaja Tilda Rantataro, puh. 0295 027 668
 • Keski-Pohjanmaa: Ylitarkastaja Anne Petäjä-Ronkainen, puh. 0295 024 221
 • Pohjanmaa: Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671

Vesistöjen kunnostus, vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelmien mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen:

 • Etelä-Pohjanmaa: vesienhoidon asiantuntija Leena Nikolajev-Wikström, puh. 0295 027 726
 • Pohjanmaa: vesitalousasiantuntija Anna Bonde, puh. 0295 027 777
 • Keski-Pohjanmaa: vesitalousasiantuntija Marko Aalto, puh. 0295 027 971
 • Vesitaloussuunnittelija Riku Palo, puh. 050 396 7342
 • Vesistöjen kunnostusryhmän ryhmäpäällikkö Vincent Westberg puh. 0295 027 932

Tulva- ja kuivuusriskien hallinta:

 • Tulvasuojelu- ja kuivatusryhmän ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962

 

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta:

Kalataloudelliset kunnostukset  

 • Kalastusmestari Kyösti Nousiainen, puh. 0295 028 602

Lisätietoja Keski-Suomen ELY-keskuksesta:

Ympäristökasvatus- ja valistus:

 • Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, puh. 0295 024 669

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja myös: Ympäristöasioiden asiakaspalvelusta, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

 


Päivitetty