Tiedotteet 2019

Avustuksia haettavana (Kaakkois-Suomi)

Muun muassa vesiensuojelun tehostamiseen ja rakennusten kunnostukseen tukea Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta.

Ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen harkinnanvaraisia valtionavustuksia voi nyt hakea ensi vuodelle Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Kaakkois-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia ministeriöiden osoittamien määrärahojen puitteissa. Avustusta voi hakea seuraaviin tarkoituksiin:

 • Rakennusperinnön hoito
 • Saariston ympäristönhoito
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
 • Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen
 • Vesistön käyttö, tulvariskien hallinta ja vesitalous
 • Kalataloudelliset kunnostukset
 • Ympäristökasvatus ja -valistus

Kalataloudellisiin kunnostuksiin avustusta haetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin voi hakea avustusta Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Hakemukset tulee toimittaa eteenpäin 2.12.2019 mennessä.

Vesiensuojelun tehostamiselle oma tukiohjelma

Vesiensuojelun tehostamisen tukiohjelmalla pyritään parantamaan Itämeren ja Suomen sisävesien tilaa vesistökunnostuksilla ja vähentämällä ravinteiden ja haitallisten aineiden päätymistä vesistöön maa- ja metsätaloudesta, yhdyskunnista ja haja-asutusalueilta sekä aluevesillä olevista vanhoista vedenalaisista hylyistä.

Vesiensuojelun tehostamisohjelman teemoja ovat:

 • maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen käyttäen uusia innovatiivisia menetelmiä
 • pienten vesistökunnostushankkeiden toteuttaminen kuormituksen vähentämiseksi ja monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä alueellisten asiantuntijaverkostojen vahvistaminen vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi
 • kaupunkien vesien hallinta ja käsittely
 • Itämeren hylkyihin liittyvien riskien vähentäminen
 • Itämeren ja vesien tilan selvitykset ja tutkimus.

Ohjelmalle varattu määräraha käytetään edellä mainittujen teemojen mukaisiin hankkeisiin sekä ohjelman hallinnointiin ja sen tarvitsemiin tukipalveluihin ja selvityksiin. Tukea voidaan myöntää myös taloudelliseen ja muuhun kuin taloudelliseen toimintaan.

Linkki vesiensuojelun tehostamisohjelman sivuille, jossa tarkempia ohjeita hakua varten. (ym.fi)

Vanhojen rakennusten kunnostamiseen avustuksia

Rakennusperinnön hoidon avustuksia myönnetään yksityisille omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen.

Linkki ELY-keskus.fi sivulle jossa tarkemmat hakuohjeet  (ely-keskus.fi)

Saariston ympäristönhoitoon myös tukea

Avustusta on haettavissa saariston ympäristönhoitoon sellaisiin toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä ja vaalimista sekä historiallisen rakennuskannan kunnostamista. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella saaristoa on Kotkassa, Pyhtäällä, Parikkalassa, Ruokolahdella ja Taipalsaarella. Avustusta voivat hakea saaristokunnat, saaristokunnan jäsenet sekä luonnonsuojelu- ja ympäristönhoidon edistämisyhdistykset ja -säätiöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien tekemiseen ja päiviitämiseen avustusta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi myöntää kunnille tukea pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien tekemiseen tai päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää myös pohjavesille aiheutuvien riskien vähentämistä ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin. Tukea voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille tai rekisteröityneelle yhdistykselle.

Tukea toimiin vesien- ja Itämeren hyvän tilan saavuttamiseksi

Vesien hyvän tilan saavuttaminen tai ylläpitäminen edellyttää monissa järvi-, joki-, ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostamista. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä. Määräraha voidaan myöntää harkinnanvaraisina avustuksina hankkeisiin, jotka edistävät paikallisesti ja alueellisesti arvioituina parhaiten vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista.

Rahoitus voidaan myöntää enintään 3-vuotisena määrärahana, joka on käytettävissä vuosina 2020-2022. Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla esimerkiksi vesilain mukainen yhteisö, rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue tai kunta. Mikäli myönnettävällä avustuksella tuetaan taloudellista toimintaa, noudatetaan EU:n valtiontukisääntöjä.

Tukea tulva- ja kuivuusriskien hallintaan ja vesitalouden hankkeille

 Vesistöjen käytön ja tulvariskien hallinnan hankkeissa tavoitteena on tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tavoitteena voi olla esimerkiksi vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen, aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten julkisten hankintojen sekä niihin liittyvien toimintamallien kehittämiseen.

Tuen määrä ja myöntäminen

Vuoden 2020 talousarvioesityksessä on rahaa varattu valtakunnallisesti 1,5 miljoonaa euroa vesien ja merenhoidon toimenpiteille, lisäksi vesiensuojelun tehostamisohjelmassa on 3,8 miljoonaa euroa vesistöjen tilaa parantaviin kunnostushankkeisiin.  Rakennusperintöavutuksiin on varattu 1,7 miljoonaa euroa.

Linkki ELY-keskus.fi Rahoitus ja avustukset - ympäristövastuualueen hakuohjeisiin.

Avustuksen hakeminen ja myöntäminen

Avustusta on haettava ennen toimenpiteiden aloittamista. Hakemukset toimitetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle viimeistään 2.12.2019 ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen puitteissa.

Kalataloutta koskevat avustushakemukset tulee toimittaa Varsinaissuomen ELY-keskukseen, ja ympäristökasvatusta ja -valistusta koskevat hakemukset Keski-Suomen ELY-keskukseen. Myös näiden avustusten hakuaika päättyy 2.12.2019.

Valtionavustukset vesistö-, vesitalous- ja kalataloushankkeisiin (ely-keskus.fi)
Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset (ely-keskus.fi)

Avustuksia myönnettäessä noudatetaan valtionavustuslain (668/2001) perusteita ja menettelyjä. Vesien kunnostushankkeiden osalta noudatetaan myös valtioneuvoston asetusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Lisätietoja

 • Rakennusperinnön hoito ja saariston ympäristönhoito: Tuija Mustonen 0295 029 201
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen: Heidi Rautanen 0295 029 279
 • Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen: Antti Haapala 0295 029 103
 • Vesistön käyttö ja tulvariskien hallinta: Jukka Höytämö 0295 029
 • Kalataloudelliset kunnostukset (Varsinais-Suomen ELY-keskus): Vesa Vanninen P. 0295 029 095
 • Ympäristökasvatus ja -valistus (Keski-Suomen ELY-keskus): Tanja Tuulinen, p.  0295 024 669
 • Ympäristöasioiden asiakaspalvelu (ma–pe 9-16): 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Lue lisää


Päivitetty