Tiedotteet 2018

Anna palautetta järvien, jokien ja pohjavesien hoidosta sekä Suomenlahden tilasta (Kaakkois-Suomi)

Missä kunnossa lähivetemme ovat? Entä Suomenlahti? Tarvitaanko toimia tilan parantamiseksi? Mistä rahat? Miten pohjavesien laatu saadaan turvattua myös tuleville sukupolville?

Pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen tähtäävät vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein. Koko maassa on käynnistynyt vesienhoitosuunnitelmien sekä niihin liittyvien toimenpideohjelmien tarkistaminen vuosille 2022 - 2027. Nyt on aika antaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksille palautetta siitä mitä ongelmia pinta- ja pohjavesiin liittyy ja miten vesien tilaa parannetaan tulevina vuosina.

Mitä vesien hyvän tilan eteen on tehtävissä? Kuka tekee? Mitä tekee? Mistä rahat?

Kaakkois-Suomen vesistöt ovat vielä monin paikoin erinomaisessa tilassa ja niiden säilyttäminen on tärkeää. Kuitenkin alueella on myös heikommassa tilassa olevia järviä ja jokia sekä Suomenlahden rannikkovedet, jotka kaipaavat toimia tilan parantamiseksi. Osalla järvistä sinilevät ovat jokavuotinen ilmiö ja toisaalta mökkiläisiltä ja asukkailta tulee valituksia kalaverkkojen limoittumisesta, vesien umpeenkasvusta ja muista ongelmista. Myös vesien tummuminen on kiinnittänyt kansalaisten huomion, puhumattakaan uusista uhista, kuten mikromuoveista.

Monta menestystarinaa mahtuu Kaakkois-Suomen vesistöjen historiaan. Näitä ovat esimerkiksi eteläisen Saimaan vedenlaadun parantuminen ja Kymijoen toipuminen likaviemäristä lohijoeksi. Metsäteollisuuden päästöt ovat enää murto-osa vuosikymmenten takaisesta ja yhdyskuntajätevesien käsittely on tehostunut uusien puhdistamojen myötä. Haasteita silti riittää ja erityisesti hajakuormitus on saatava hallintaan vesien kunnostamiseksi. Myös pohjavesissä näkyy paikoin ihmistoiminnan vaikutus. Kaakkois-Suomen yhdyskuntien jakelemasta talousvedestä yli 93 % on pohjavettä tai tekopohjavettä, joten pohjaveden hyvän laadun turvaaminen on edellytys vedenhankinnalle.

Kaakkois-Suomen alueelle esitetyt vesienhoidon keskeisimmät kehittämisehdotukset

ELY-keskukset kaipaavat kansalaisilta näkemyksiä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä, työohjelmasta sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta. Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuulemisessa 8.1.2018 - 9.7.2018. Aineistot sekä ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkkosivun www.ymparisto.fi/vaikutavesiin kautta jatkamalla pääsivulta vesienhoidon kuulemissivulle. Siellä on mahdollista tarkastella myös karttasovellusta, johon on koottu laajalti tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä luonnon olosuhteista.

Kaakkois-Suomen alue jakaantuu vesienhoidon suunnittelussa kahteen vesienhoitoalueeseen, Vuoksen vesienhoitoalueeseen (VHA1) ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen (VHA2) joista kummallekin on laadittu omat suunnitelma-asiakirjat.

Itäisellä Suomenlahdella muutos parempaan - Suomen meriympäristön tilasta on valmistunut uusi arvio

Samanaikaisesti vesienhoidon kuulemisen kanssa on käynnistynyt valtakunnallinen kuuleminen, joka liittyy Suomen merenhoitosuunnitelman tarkistamiseen. Nyt pyydetään mielipiteitä merenhoitosuunnitelman päivitetystä ensimmäisestä osasta, joka koskee hyvän tilan määritelmiä, meren nykytilaa, yleisiä tavoitteita meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja niihin kytkeytyviä mittareita. Uuden arvion mukaan meren hyvän tilan tavoite on saavutettu vain osittain. Itämeren tila on edelleen monelta osin heikko, vaikka myönteistäkin kehitystä on tapahtunut. Myönteinen suuntaus on näkynyt erityisesti Suomenlahden itäisimmällä osalla, jossa mm. rehevyyttä ja ravinnetasoa kuvaavat arvot ovat kääntyneet laskuun.

Myös tämän merenhoidon kuulemisen aineistot ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät verkkosivujen www.ymparisto.fi/vaikutavesiin kautta jatkamalla merenhoidon kuulemissivulle. Merenhoidon kuuleminen päättyy jo 16.2.2018.

Lisätietoja:

Vesienhoito:
Hydrobiologi Taina Ihaksi p. 0295 029 236

Merenhoito:
Hydrobiologi Jouni Törrönen p. 0295 029 296

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Päivitetty