› Back to the graphical version

Kuvituskuva

ELY-keskukset vastaavat Väyläviraston ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan.

ELY-keskukset hoitavat maanteiden ja niihin liittyvien laitteiden ja varusteiden kunnossapidon sekä edistävät tieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantamalla maanteitä ja rakentamalla kävely- ja pyöräilyväyliä. Kaikki kunnossapito- ja rakentamistyöt tilataan urakoitsijoilta.

ELY-keskukset myöntävät liikenteeseen liittyviä lupia ja yksityistieavustuksia. Joukkoliikenteen järjestämisessä ELY-keskuksilla on keskeinen rooli. ELY-keskukset osallistuvat liikennejärjestelmätyöhön yhteistyössä kuntien ja maakuntien kanssa. ELY-keskusten tehtävänä on tuoda esiin valtakunnalliset linjaukset ja sovittaa niitä alueen liikennejärjestelmän tarpeisiin.

Valtaosa tienpidosta on teiden hoitoa, kunnossapitoa, parantamista ja pienempiä tiehankkeita. Ensisijaisesti turvaamme teiden päivittäisen liikennöinnin kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä. Toiseksi huolehdimme teiden kunnosta esim. päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä. Teiden kunnossapitoon käytetään n. 90 % perustienpidon rahoituksesta. Loppurahoitus suuntautuu alueellisiin investointeihin, suunnitteluun, mittauksiin ja liikenteen hallintaan.

Teiden kunnossapidon ja investointien hankinnat ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2016 alusta neljälle hankinta-alueelle. Paikallinen ELY-keskus vastaa vuosittaisten korjauskohteiden valinnasta ja priorisoinnista. Hankinta-alue muodostaa ELY-keskusten priorisoimista kohteista toimivia hankintakokonaisuuksia, kilpailuttaa hankinnat ja valvoo niiden toteuttamista.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala uudistui vuoden 2019 alusta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyivät uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi (Traficom). Entinen Liikennevirasto jatkaa Väylävirastona. Liikenneviraston aiemmin hoitamat meri-, rautatie- ja tieliikenteen ohjauspalvelut siirtyivät uuteen valtion omistamaan erityistehtäväkonserni Traffic Management Finland Groupiin (TMFG).

TIETOA ALUEELTA

Liikenne - Uusimaa ja Häme

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen toimialue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Vuonna 2019 toimialueella on yhteensä 46 kuntaa.

Toimialue käsittää maan ainoan metropolialueen, mutta myös maaseutumaisia kuntia. Alueella asuu lähes kaksi miljoonaa asukasta, ja väestön on ennustettu kasvavan muuta maata voimakkaammin myös jatkossa.

Alueella on valtakunnan vilkkaimmat tieosuudet, suurimmat liikennemäärät ja useita merkittäviä kansallisen ja kansainvälisen henkilö- ja tavaraliikenteen solmukohtia. Lähes kolmannes koko maan liikennesuoritteesta ja lähes puolet joukkoliikenteen suoritteesta ajetaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Liikenteen kasvu on hidastunut, mutta liikennesuoritteen ennustetaan tulevien 30 vuoden aikana edelleen kasvavan noin kolmanneksella.

Strategia

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kannalta keskeisimpiä strategisia tavoitteita ovat toimivien ja turvallisten matkojen turvaaminen sekä ilmastostrategiatyön edistäminen. Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi toimimme seuraavasti:

  • liikenne2Sovitamme maankäyttöä ja liikennesuunnittelua yhteen sekä ohjaamme maankäyttöä yhdyskuntarakennetta eheyttävään ja tiivistävään suuntaan.
  • Varmistamme tiestön liikennöitävyyden ympäri vuoden ja vuorokauden.
  • Huolehdimme liikenneturvallisuudesta mm. tiestöä ylläpitämällä, nopeusrajoituksista päättämällä ja asenteisiin vaikuttamalla.
  • Parannamme matka- ja kuljetusketjujen sujuvuutta sekä joukkoliikenteen houkuttelevuutta esimerkiksi joukkoliikenteen lipputuella sekä osallistumalla joukkoliikenteen palvelujen kehittämiseen.
  • Luomme edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvulle sekä ennakoimme ja torjumme liikenteen meluhaittoja.

Rahoitus

Uudenmaan ELY-keskuksen perusväylänpidon vuosittaisesta noin 100 miljoonan euron rahoituksesta tieverkon peruskunnossapito (hoito ja käyttö) ja ylläpito (korjaus) vievät yli 90 prosenttia. Tällä varmistetaan tieverkon toimintakunto ja liikennöitävyys, erityisesti keskeisellä väyläverkolla.

Viime vuosina kunnat ja yritykset ovat rahoittaneet entistä enemmän maantieverkon investointeja. Alle 10 miljoonan investoinneissa niiden käyttämä rahoitus onkin jo merkittävästi suurempi kuin Uudenmaan ELY-keskuksen. Tieverkon isot kehittämisinvestoinnit päätetään erikseen eduskunnassa ja niiden rakentamisen toteuttaa Väylä.

 


Updated