Kotouttaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta. ELY-keskus ja kunnat ovat omilla alueillaan vastuussa kotouttamisasioista.

ELY-keskuksen keskeisenä maahanmuuttajien kotouttamista koskevana tehtävänä on

 • toimeenpanna kotouttamislaki ja seurata sen toteutumista alueellisesti
 • sovittaa alueelliset kotouttamistoimenpiteet valtakunnallisten linjausten mukaan
 • ohjata kuntia kotouttamisohjelmien tekemisessä ja kotouttamisen toimeenpanossa.

Kotouttamiseen liittyvässä päätöksenteossa ELY-keskukset tekevät yhteistyötä mm. kuntien, työ- ja elinkeinotoimistojen ja järjestöjen kanssa.

Kuntien rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa on keskeinen. Kotoutuja on samalla kuntalainen ja kuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että niiden palvelut sopivat myös maahanmuuttajille. Kunnilla onkin yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla.

Maahanmuuttajan työllistyminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen edellyttävät tietoja ja taitoja, joita kehitetään kotoutumista tukevilla toimenpiteillä. Näitä ovat mm. kotoutumissuunnitelman laatiminen, suomen ja ruotsin kielen opetus, luku- ja kirjoitustaidon opetus ja ammatillinen koulutus. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena TE-toimiston kautta.

ELY-keskukset ja TE-toimistot hankkivat työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena hankittavat kotoutumiskoulutukset tarjouskilpailun perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen. 

TIETOA ALUEELTA

Integration - Nyland

Vid NTM-centralen i Nyland finns en kommission för invandrarfrågor. Kommissionen är ett samarbetsorgan med representanter för flera regionala aktörer.

Kommissionen förmedlar information mellan olika organisationer och tar ställning till aktuella arbetsmarknads- och invandringsfenomen. Till de viktigaste uppgifterna hör regelbunden uppdatering av de regionala riktlinjerna för arbetstillstånd.

I Nyland bor mer än hälften av alla invandrare i Finland

I Nyland bor mer än hälften av alla invandrare i Finland. I syfte att främja integrationen samarbetar NTM-centralen i Nyland med regionens kommuner och Nylands arbets- och näringsbyrå för att serviceprocesserna så bra som möjligt ska motsvara integrationskundernas och i större perspektiv invandrarnas behov.

Kommunerna stöds i deras arbete med att bereda sina lagstadgade integrationsprogram. NTM -centralen samarbetar med den tredje sektorn speciellt i egenskap av samordnare för Södra Finlands delegation för etniska relationer. NTM-centralen i Nyland konkurrensutsätter och köper integrationsutbildning och beaktar också invandrarnas utbildningsbehov inom upphandlingen av yrkesinriktad arbetskraftsutbildning.

Intensifierat samarbete

Samarbetet mellan alla aktörer är centralt för främjandet av integrationen. Samarbetet mellan myndigheter och organisationer har intensifierats bland annat med hjälp av webbtjänsten stodforintegration.fi.

Samarbetet med arbetsgivarna sker bland annat via åtgärdsprogrammet Talent Boost. Arbetet med internationell rekrytering har koncentrerats till Nylands arbets- och näringsbyrå. Målet är både att få kompetent arbetskraft genom arbetskraftsinvandring och att underlätta sysselsättningen av invandrare som redan bor i Finland. 

Kontaktpersoner

 • Specialplanerare Minna Hirsova, 0295 021 109
 • Specialplanerare Satu Nila, 0295 021 083
  Vikarie Tiina Järvinen 1.9.2020-7.7.2021
 • Specialplanerare Lea Savolainen, 0295 021 102,  specialplanerare Ruslan Haarala,
  0295 021 072, specialplanerare Taneli Kuusiholma, 0295 021 049 (lagstadsgad intergration)
 • Invandringschef Jaana Suokonautio, 0295 021 160

Banner med text: Välkommen till Finland. Information om Finland på 12 språk (tem.fi).


Updated